width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.11.

2007. augusztus 11., szombat

Hungarista mozgalom

Hungarista mozgalom
http://veresbecsulet.uw.hu/irodalom/henney.html
http://web.cetlink.net/~szittya/hungarizmus.htm


Mi a nemzetiszocializmus?

A népnemzeti állam és az ezen nyugvó társadalmi egyensúly megvalósításának tana.

Mi a társadalmi egyensúly?

Az a nemzetrend, amelyben a társadalmi együttélésnek, az egymásrautaltságnak előnyeit sem egyén, sem osztály más egyének, vagy osztályok rovására nem élvezheti.

Mi a társadalmi egyensúly alapja?

Az életjog és munkakötelesség.

Mi az életjog?

Az egyének természetes joga az élelemre, ruházatra, lakásra és a művelődés eszközeire.

Mi a munkakötelesség?

A nemzetnek az a joga, melynek alapján kötelességévé teszi az állam minden polgárnak, hogy a nemzeti javak termelésében közvetlenül, vagy közvetve résztvegyen.

Mi biztosítja a társadalmi egyensúlyt?

A nemzetiszocialista erkölcsi, politikai és gazdasági rend.

Mik az erkölcsi rend pillérei?

1./ Az istenfélelem. 2./ A Faj és Hazaszeretet. 3./ A nemzet elhivatottságában és jövőjében való hit. 4./ Az ésszerű nemzeti hagyományok ápolása. 5./ Az erkölcsben és jellemben való meg nem alkuvás. 6./ Tettrekészség.

Mik a politikai rend alapjai?

1./ A népnemzet akaratának minden téren való független és szabad megnyilvánulása. 2./ A hozzáférhetetlen, puritán köztisztesség. 3./ Rátermettség és szakértelem a vezetés minden pontján.

Mik a gazdasági rend ismertetőjegyei?

1./ A termelés rendjének a népnemzet érdekében való irányítása.
2./ A tervszerű nemzeti ellátás és a haszonfelesleg értékesítése, vagyis a nemzet-tagok anyagi szükségleteinek ésszerűen arányos és rendszeres kielégítése.

Mi a népnemzeti állam?

A parasztság és munkásság, valamint a megújhodott értelmiség erkölcsi, szellemi és gazdasági közösségen alapuló az az állam, melyben minden jog és hatalom természetes forrása a nép s amelyben a kormányzás a népért és néppel történik.
A kormányzati tényezők hatalmukat a néptől nyerik s ezért a nép az államhatalomban önmagát tiszteli és becsüli meg. A vezetők elöljárói, szolgái a nemzet egészének, nem pedig urai s parancsolói a népnek.

Mi a nemzetiszocializmus két nagy igazsága?

1./ Az a ráeszmélés és tudat, hogy az ember nem önmagáért való, mert a nemzethez való tartozás szociális életformára és szocialista cselekedetre kötelez.
2./ A vezetők és az alárendeltek egymás iránt való áldozatos szolgálata úgy a nemzet egészében, mint a legkisebb tagozatában, tagjában.