width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.03.14.

2008. március 14., péntek

Nem választott nép

Nem választott nép

Jézus sosem tartotta eredendően jónak a zsidókat, hanem éppen hogy rossz ösztönű gonosz fajtának tartotta őket, folyamatosan elhatárolódott tőlük, mert tudta, hogy istengyilkosok, tolvaj kalmárok és hazugok.

Csak keveseket tudott megváltani, akikkel folyamatosan foglalkozott! Abból is egyikük elárulta őt, Júdás.

Épp azért ment pont oda a zsidók közé, mert ott voltak a legrosszabbak, leggonoszabbak az emberek.

Jézus többször is kihangsúlyozza tanításának eltérését a mózesi iránytól:
„De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül vagytok.” (Jn. 10:26)

Jézus és a zsidók között áthághatatlan szakadék állt és áll ma is. Az ateista vagy talmudista zsidók általában aktívan keresztényellenesek ma is.

Jézus Krisztus nem volt zsidó. http://reakcio.blogspot.com/2007/10/jzus-nem-volt-zsid.html

Nem is lehetett az, különben meg se gyilkolták volna. Krisztust Isten küldte, hogy megtérítse a sátán hamis ígéretétől (1000 éves korlátlan Földi uralom) megrészegült zsidókat.

Elsőként jött rá arra, hogy a megtévesztett zsidók ördögimádók lettek:

János Evangyélioma 8. rész:

42. Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Jézus itt Jahvét a zsidók Istenét említi meg ördögként. Érdekes, hogy ezután gyilkolták meg a zsidó főpapok. Jahvét egyébként az Ószövetség mutatja be részletesen. Jahve azaz Lucifer több alkalommal is kegyetlenséget követ el illetve gyilkosságra, véráldozatokra buzdít. Példák: 1. meggyilkolja az összes újszülöttet Egyiptomban 2. vérszomjas módon utasítja a zsidókat, hogy nemzsidó népeket irtsanak ki illetve a nőket vegyék el rabszolgának 3. utasítja azsidókat, hogy adjanak uzsorakölcsönt nemzsidóknak és kamatostul vegyék azt vissza 4. Véráldozatokat, állatáldozatokat követel 5. stb. Az Ószövetség nagyon szépen leírja ezeket a szörnyűségeket. Emiatt is szükségszerű lenne az Ószövetséget szétválasztani az Újszövetségtől. Nagyon sok embert téveszt meg! Isten szava ugyanis a SZENT KRISZTUSI KERESZTÉNYSÉGben rejlik! Mivel Krisztus nem volt zsidó származású így második eljövetelekor sem lehet az! Ez fontos! Hamis proféták ugyanis a sátánista antikrisztus közelgő megjelenését -mint Krisztus második eljövetelét próbálják- előadni a megtévesztett tömegekkel. Óvakodjatok és terjesszétek a SZENT KRISZTUSI TANOKAT!

Lajdi Péter: Néhány szó Jézus Urunk származásárólEz itt csak részlet, a teljes írás itt olvasható :

http://www.felvidek.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=1282

Minden igazság után szomjazó, jézushívő embert, kivált ha magyar, rákényszerít a múltból biztosan kiolvasható történelmi valóság, hogy Jézus Urunk nemzeti hovatartozását, származását górcső alá vegye. Számos égetően aktuális kérdést taglalva sok tekintetben e téma központi jelentőséggel bír.

Nem az az igaz, ami igaz,
hanem az, amit a világ
annak tart. Ezért olyan
makacsok a hazugságok.

Jézusnak egy néphez, egy tradícióhoz valamint egy bizonyos kultúrkörhöz való tartozásának témája rendkívüli fontosságú. Nem csupán hitbéli kérdésről szól az e körben történő kutakodás, hanem politikai (és egyházpolitikai) döntések indítékaihoz szolgáltatja a motivációs hátteret, olyan döntésekhez, melyeket a múltban és ma is bizonyos érdekcsoportok (egyházak, különböző hatalmi csoportosulások, titkos társaságok, szabadkőműves páholyok stb.) világi és lelki hatalmuk megőrzésének érdekében hoztak-hoznak. Jézus földi származásának kérdésfölvetése tehát sok tekintetben a kizárólag evilági politikum és hatalomgyakorlás vonzáskörét érinti.

A már sokak által föltett, a latban sokat nyomó kérdés: Zsidó volt-e Jézus? Ha válaszunk helyeslő, úgy az Ószövetség és a belőle kikövetkeztetett teológiai okoskodások következtetéseinek tükrében a zsidóság Isten választott népe. Ebből mi következik? Ha e nép valóban Isten által kiválasztott, bizonyos értelemben a többi nemzettel szemben fölénnyel rendelkezik, manapság főleg gazdasági és politikai téren, mely médiafölényük teljes tudatában és ennek eléggé el nem ítélhető napi gyakorlatában kulminál. Így magukat isteni jóváhagyással felsőbbrendű fajként definiálhatják, melyet évezredek óta mint a proto-rasszizmus népe nem győznek egy alkalmat sem kihagyva hangoztatni.

Ez esetben az általuk korunkban különös gyakorisággal elkövetett kísérleteket, hogy a Talmud szelleme és tanítása szerint más, őket befogadó népeket manipulálva anyagi tekintetben kizsákmányoljanak és demoralizáljanak, mintegy Istentől legitimizált törekvésnek tekinthetjük. Az persze más kérdés, hogyha netán valóban így lenne, mit kellene gondolnunk erről az 'istenről'. Lásd az SZDSZ-nek, a deviancia terjedése legfőbb hazai támogatójának 'áldásos' tevékenységét, akiknek a Szent Jobb 'tetemcafat', a Szent Korona 'svájci sapka', a Szent Turul pedig csupán egy antiszemita madár. A legutóbbi idők fejleményeként nagybecsű nemzeti jelképeink közül az Árpádsávos Zászló áll az országfoglalók ez elővédcsapata támadásainak kereszttüzében, nemzetünknek az a zászlaja, mely - korabeli kínai írott források tanúbizonysága szerint is - már az ókori, belső-ázsia-i hunfajú népek fontos hadi jelvénye volt. A piros-fehér csíkos zászlót elöl hordozták a harcban. Bizonyára azok a komisz nyilas banditák már akkoriban bujtogatták őket ennek a 'kirekesztő és önkényuralmi' jelképnek a használatára, akár az Amerikai Egyesült Államok nemzeti zászlajának megalkotóit, mely csak úgy hemzseg azoktól a fránya 'árpádsávoktól'.

Az szintén megérne egy misét, hogy elgondolkozzunk afölött, hogy a földi értelemben vett 'választott nép'-fogalom nem sokkal inkább az isteni univerzalitás megcsúfolása-e és inkább az ókori faji téboly bizarr megnyilatkozásának tekintendő-e, mint isteni eredetű intézménynek. Ez az a kérdéshalmaz, mely arra késztetett, hogy olvasmányaim e vonatkozású tanulságait és a körülöttem világunkban zajló események hátterének elemzése során nézeteimet írásban is rögzítsem, hogy -, mint rajtam kívül már jópáran - a megfélemlített és/vagy hamis befolyás alá került emberek megalkuvó és opportunista hallgatását és sunyi lapulását megtörjem. Ebben korántsem vezetett egyfajta egyházellenes indulat avagy szándék. Törekvésem, miszerint meg kell tisztítani keresztény tanainkat az átkos júdai örökség minden nyomától és befolyásától az 'ámen' és a 'Hallelujah' szócskákig menően, inkább az egyházunkat féltő érzület jegyében született, mint annak ellenében. Az egyházi tanítás nem zsidó vonatkozású igazságainak Szentlélektől eredő mivoltát én is hitelesnek ismerem el, s a szentségek jelentőségét és igazát a bűnbocsánat elnyerése lehetőségének fülbegyónás általi kizárólagosságát kivéve vallom és gyakorlom.