width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.06.08.

2008. június 8., vasárnap

Zsidó tudósok?

Zsidó tudósok?

Ha valaki nemzeti büszkeségből felsorol pár magyar tudóst, a libsik sietve kiemelik közülük a zsidó származásúakat, mondván ők nem magyarok, ne legyél rá büszke. Bár itt tanultak, ezt a nyelvet beszélik, de akkor sem. Ilyenkor nem.

Ha egy bűnügy kapcsán felmerül, egyes etnikumok törvényhez, a többségi magyarság által elfogadott normákhoz való viszonya, akkor kiderül, az etnikum nem fontos, mindenki magyar aki étt él, minek részletezzük a hovatartozást... Persze úgyis tudjuk, hogy cigányok voltak.

Szerintem Albert Einstein a Holokauszt-ipar díszüdvöskéje volt, aki Nobel-díját nem is annyira szaktudományos munkásságának, mint inkább származásának és politikai "üldöztetésének" köszönhette. Félreértés ne essék, én nem vonom kétségbe Einstein zsenialitását, de nem látom egyenes arányban sztárolásának, és a felfedezett (és azóta állítólag részint meg is cáfolt) elméleteit. Voltak sokkal többet és jobbat adó tudósok is, ők miért nem kapnak ekkora piedesztált?

Én ugyan csak szőrmentén tanultam ilyen-olyan fizikát, de emlékszem, hogy amikor a Lorentz-transzformációról volt szó, és megláttam azokat az egyenleteket, nem lehetett nem észrevenni, hogy ebből a speciális relativitáselmélet következik. (amiről vannak könyveim, melyeket 10 évesen kíváncsian olvastam...) Akkor feltettem magamban a kérdést: Mit tett ehhez hozzá Einstein? Miért az ő nevéhez fűződik ez az egész? Einstein nem írt irodalomjegyzéket híres dolgozatához, és előtte semmilyen kutatásban nem vett részt, hanem egy SZABADALMI HIVATALBAN volt előadó. Nobel-díját NEM a speciális relativitáselméletért kapta, későbbi pályafutása során gyakran melléfogott, többek között tagadta a kvantum-elméletet is.

Ellenben Einstein cionista volt, és ő volt Izrael első köztársasági elnökjelöltje is. Ekkora hátszéllel már összejön a Nobel díj, ahogy a szintén zsidó Imre Kertész is kibulizta a Nobelt magának. :-)

Van más példa is olyanra, aki a származása és a cionistasága miatt lehetett sikeres.

http://reakcio.blogspot.com/2007/08/hemingway-zsid-122-hadifogoly-gyilkosa.html

Egy magyar fizikus is rájött a cionista csalásra :

A „Fizika Nemzetközi Éve” és a valóság MURGULY GYÖRGY írása

A 2005-ös esztendőben, a „Fizika Nemzetközi Éve” alkalmából Albert Einsteint ünnepelte a világ, az 1905-ben publikált négy dolgozata elismeréseként, melyek alapjaiban változtatták meg a fizikát – legalábbis a hivatalos, jubileumi méltatások szerint. Ezzel szemben a valóság az, hogy ebből a négy dolgozatból kettő hibás: a speciális relativitáselmélet, valamint az E = mc2 és annak levezetése. Vagyis éppen azok, melyek mára világhírűvé lettek. (Mindezt Az idő nem múlik c. könyvemben egzakt módon bizonyítom.) A speciális relativitáselmélet alapvetően a következők miatt hibás: 1. Azért, mert az nincs tudományosan megalapozva, és mert a matematikai apparátusa (a Lorentz-transzformáció) ráadásul egészen másról szól, mint amire azt Albert Einstein megpróbálta felhasználni. … 2. Azért, mert már a kiinduló tézisei, ún. posztulátumai is hibásak. Két ilyen posztulátum van: · A fénysebesség univerzális állandósága, · valamint az ezzel kiegészített relativitás elve…. 3. Azért, mert a lényegét jelentő einsteini téridő is hibás. Ezzel kapcsolatban dr. Novobátzky Károly, Kossuth-díjas fizikusunk, aki egyébként Einstein követője volt, a következőket írja: „Nagyon jellemző, hogy Einstein meg sem kísérel fogalmi definíciót adni a térről és az időről. … 4. Azért, mert Albert Einstein a hiperbolikus jellegűnek vélt téridő-„összefüggéseket”, pontosabban szólva összefüggéstelenségeket is az erre alkalmatlan Lorentz-transzformációval akarta igazolni, annak c fénysebességgel eltorzított, részösszefüggésekké redukált formáival. Miközben nem vette észre, hogy ezek a részösszefüggések valójában az euklideszi (vagyis normál) derékszögű háromszögek oldalait számítják át egymásba… 5. Azért, mert abban a Lorentz-transzformáció koordináta-rendszerre és hiperbolikus jellegű geometriai viszonylatokra értelmezett, miközben az, ezzel szemben, euklideszi síkgeometriai összefüggéseket fejez ki, és a koordináta-rendszerhez semmi köze…. 6. Azért, mert Albert Einstein a sebességek nem egy az egyben történő, hanem hiperbolikus jellegűnek vélt (a fénysebességet csak közelítő, de soha el nem érő), a misztikumok világába illő „összeadódását” is a normál derékszögű háromszögek aszimmetrikus nyújtását és kicsinyítését kifejező Lorentz-transzformációval próbálta leírni, annak c fénysebességgel eltorzított, x/t-re kifejezett alakjával. Mert mi köze lehet a fénysebességnek a derékszögű háromszögek nyújtásához és kicsinyítéséhez? Nyilvánvalóan ugyanúgy semmi, mint ahogy az így született képletnek a mozgáshoz, a mozgássebességek „összeadódásához”. Összefoglalva: Albert Einstein speciális relativitáselmélete tehát kezdettől fogva, teljes egészében hibás…. (Ez egyben azt is jelenti, az idézet által megerősítve, hogy általános relativitáselmélete is elhibázott.) Rátérve az E = mc2-re: annak már a levezetése is hibás. Albert Einstein ezt a képletet is az erre alkalmatlan Lorentz-transzformációból vezette le, pontosabban annak c fénysebességgel eltorzított formájának együtthatójából, amelyiknek a szerkezete ráadásul a Pitagorasz-tétel különbséget képező síkgeometriai összefüggéseit fejezi ki. Mármost kérdés az, mi köze lehet a Pitagorasz-tételnek az anyag és az energia legmélyebb lényegéhez: egymásba történő átalakulásukhoz, vagyis ahhoz, amit Albert Einstein ezzel a képlettel ki akart fejezni? Nyilvánvalóan semmi, mint ahogy ezek után az így született E = mc2-nek sem lehet. … * Miután mindaz, ami eddig elhangzott, csak töredéke Az idő nem múlik c. könyvemben bizonyított „melléfogásoknak”, zárógondolatként (kizárólag tudományos megfontolásokból) kijelenthetjük, hogy amit Albert Einstein a speciális relativitáselméletben és az E = mc2 levezetésében a filozófia, a fizika, a matematika és a geometria ellen elkövetett (merthogy a feltárt hibák nagyságát és feltűnően nagy számát tekintve szinte egyebet sem tett – és ezt szó szerint kell érteni), példátlan a tudomány történetében. Ebből következően nyilvánvaló, hogy az évforduló alkalmából nem ünnepelni kellett volna, hanem „rehabilitálni” a fizikát és a filozófiát (annál is inkább, mert a teret és az időt a mozgás mértékétől függően változó, hiperbolikus jellegűvé torzító einsteini téridő nemcsak a fizikát vetette vissza évtizedekkel, de a filozófiát is), és levonni az immár bizonyítottan félresikerült Einstein-mítosz tanulságait. … A félreértések elkerülése végett meg kell jegyeznem, hogy állításaim nem sértő szándékú, szubjektív vélemények, hanem Az idő nem múlik c. könyvemben egzakt módon bizonyított igazságok. Ezt csak azok nem látják be, akik tudás helyett csupán a hit szintjén, kizárólag érzelmi alapon kelnek Albert Einstein védelmére. Ha ezt kultúráltan és kellő szakmai felkészültséggel teszik, semmi kifogásom, sőt, az érzelmeiket messzemenően tiszteletben tartom. Csakhogy akik ezt megtehetnék, azok nemcsak azt tudják, hogy igazam van, de azt is, hogy az érzelmek és a tudomány nem keverhetők össze egymással, és hogy a tudományos igazsághoz való viszony is erkölcsi kategória. És innen már csak egy apró lépés belátni azt, hogy a tudomány tisztaságáért és az ember tisztességéért ezt a cikket kötelességem volt megírni. Különösen azok után, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ez ügyben már több mint 3 éve hallgat, és felkérésre sem hajlandó a párbeszédre. *Miért nem válaszoltatok a felhívásra 3 éven keresztül? Süketek vagytok, hogy nem halljátok? Vakok vagytok, hogy nem látjátok? Vagy tán annyira elfoglaltak voltatok 3 éven át, hogy még egy e-mailt sem tudtatok küldeni?