width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.01.05.

2008. január 5., szombat

Így lesz eredmény?

Van ez a cionista ejtőernyős firkász a barikad.hu-n. (ejtőernyős = azért van ott mert a cionisták oda küldték, áruló) Írt egy cikket amiben gyalázta a különféle nacionalista világnézetű magyar embereket. Leszólta a neten írkáló hazafiakat durván és igaztalanul. Ja hogy hol a cikk? Nem linkelünk szemetet :)

Alábbi szól klubrádió néhány fórumozójának is akik képtelenek elviselni bármilyen a zsidómédia hazugságaitól eltérő más véleményt.

(hungarofób a bolgár györgy és zsidó tulajdonú a rádió XD mondom én hogy a média tulajdonosi háttere kulcsfontosságú abból a szempontból, higgyünk-e neki, zsidó médiának higgyen az akinek Imre az anyja XD)

Diktatúrában élünk, a kocsmai politizálás és a pótcselekvésként jelentkező internetes fórumozás a kiúttalanság és a szervezetlenség, sőt mondjuk ki, a reménytelenség érzetének termékei. Persze kocsmai politizálás mindig volt, de ma - szükségszerűen - a hatalom durva bírálata és a pol. maffiózók túlvilágra küldésének különféle módozatai képezik a slágertémákat.
Kovács úr nem képes tiszta karaktereket felmutatni, amiben igaza lehet, az a radikalizálódás és a tehetetlenség egyidejű jelenléte a társadalomban, ami frusztrációt és schizoid életérzést indukál.
Amit ez a szerencsétlen ki akar fejezni, az valójában a társadalom segélykiáltása, amit ez a féreg - természetesen - cinikus módon karaikíroz ki, nem látva és nem értve a valóban meglévő "fórummagyar" kétségbeesett küzdelmét azért, hogy valakinek elmondja, leírja, kibeszélje sanyarú sorsát, és erőt merítsen a sokadszor leírt " de már nem sokáig", "ébredjünk honfitársaim" stb. fogadkozásokból. Nagyon sok ember napról napra tolja magát előre, pedig már nincs kedve semmihez, felrémlik a jelenleg szükségszerűnek látszó pusztulás, de este ír és olvas, keresi a hasonlókat és tovább reménykedik. A reggeli ébredés, a "bootolás", a még tiszta fej tiszta helyzetfelmérése elviselhetetlen. Aztán megjelennek a tudat önvédelmi reflexeként működő, a valóságot hárító remény-mankók. Majd a 2010-es választáson, majd a népszavazás, majd a sztrájk.
Lehet ezen röhögni, lehet azon is, hogy néhányan esetleg tényleg a náci világnézetet preferálják, a kalviatúra billentyűit ütik, nem a gazembereket , sőrrel oldják a feszültséget. Ebben az országban már 1918. október végén lehetett röhögni mindenen. Meg is lett az eredménye.
Én azt mondom, ha már röhögünk, röhögjünk a "libermagyaron", aki nem érti valójában, hogy egy macska vízbefojtásában mi a művészet, de tapsikol, mert fél hogy hülyének nézik. És ezután teljes joggal nézik hülyének, pont azok, akik a lélek mérgezői, akik macskát fojtanak a kádba. Aki szóról szóra elmondja saját véleményként a népelnyomás és az egyéb médiatermékek által sugallt baromságot, hazugságot, manipulatív, nemzetrontó véleményszennyet. Aki arra a disznóra hasonlít, amelyik segít a böllérnek a kést élezni. Aki fatalista és behódoló. Aki megriad a fekete egyenruhától. Nem a rendőrállatokétól, hanem a Gárdáétól. Aki nem tudja azt, hogy ha ebben az országban egyetlen igazi náci lenne, minden működne. Aki puszta létével károsít minden igazi értéket. Aki egyszerre idióta, sznob és parvenű, Aki a tudatlanok gőgjével, a nyomtatott betűt istenként tisztelve mond le a tisztánlátás igényéről és képességéről.
Röhöghetnénk, de inkább sírni kellene. Vagy odacsapni. De qrva nagyot. Mert az idő már lejárt.

Nemzeti Fasiszta Párt programja 1921

[Nyugat-Európa és az Egyesült Államok 1918-1939. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény 2/1. kötet. Szerkesztette: Almási János, Girus Károly, Kis Aladár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 63-70. p.]

(Részletek)

Alaptételek

A fasizmus politikai párt, amely azért létesült, hogy megerősítse a fegyelmet és leszögezze a maga „credo”-ját.

A nemzet nem egyszerűen az élő egyének összessége, sem pedig a pártok eszköze céljaik elérésére, hanem olyan szervezet, amely magában foglalja a nemzedékek végtelen sorozatát, amelyben az egyesek csak múló elemek. A nemzet a nép valamennyi anyagi és szellemi értékeinek legmagasabb szintézise.

Az állam a nemzet jogi megtestesülése. A politikai szervezetek hatásos formák, amennyiben a nemzeti értékek abban kifejezésre jutnak, és védelmet találnak.

Az egyén autonóm értékeit, a több egyénnel közös értékeket, amelyek kollektíven szervezett személyekben fejeződnek ki (család, község, testületek stb.) a nemzet előmozdítja, fejleszti és mindig védi a nemzeten belül, amelynek alá vannak rendelve.

A Nemzeti Fasiszta Párt azt állítja, hogy a jelenlegi történelmi pillanatban a világon uralkodó társadalmi szervezettségi forma a nemzeti társadalom, és hogy az életnek leglényegesebb törvénye a világon nem a különböző társadalmak egyesítése egyetlen hatalmas társadalomban („emberiség”), amint ezt az internacionalista doktrína hiszi, hanem a különböző nemzeti társadalmak közötti termékeny, kívánatos és békés versengés.

Az állam

Az állam politikai és jogi jellegű lényeges funkcióira korlátozódik.

Az államnak hatalommal és felelősséggel kell felruháznia a szervezeteket azáltal, hogy a Nemzeti Műszaki Tanács testületében választójogot ad a szakmai és mezőgazdasági korporációknak is. Következésképpen a parlament jelenlegi funkcióit és hatáskörét csökkenteni kell. A parlament illetékes azokban a kérdésekben, amelyek az egyénre, mint az állam polgárára vagy az államra, mint a legfőbb nemzeti érdekek védelmezésének és megvalósításának szervére vonatkoznak. A Nemzeti Műszaki Tanács azokban a kérdésekben illetékes, amelyek az egyéneknek termelői minőségükben kifejtett különböző tevékenységére vonatkoznak.

Az állam szuverén. Ezt a teljhatalmat nem csorbíthatja, se nem csökkentheti az egyház, számára pedig biztosítani kell a legteljesebb szabadságot papi hivatásának gyakorlására. A Nemzeti Fasiszta Párt a többi politikai intézményekkel szemben mindig igazodik a nemzet erkölcsi és anyagi érdekeihez a jelenben és történelmi jövőjében.

A korporációk

A fasizmus nem vitatja a korporációk fejlődésének történelmi tényét, de össze akarja egyeztetni ezt a fejlődést a nemzeti célokkal. A korporációkat két alapvető cél jegyében fogjuk támogatni: támogatjuk, mint a nemzeti szolidaritás, a nemzeti egység kifejezését és mint a termelés fejlesztésének eszközét.

A korporációknak nem szabad arra törekedniük, hogy elfojtsák az egyént a közösségben, önkényesen lecsökkentvén az egyedek erejét és képességeit; ellenkezőleg, azokat értékelniük és fejleszteniük kell.

A Nemzeti Fasiszta Párt javasolja, hogy a dolgozó és hivatalnoki osztály érdekében vitassák meg a következő követelményeket:

1. egy állami törvény közzétételét, amely szentesíti minden fizetett alkalmazott részére a „törvényes2, átlagos 8 órás munkanapot, esetleges módosításokkal, amelyeket a mezőgazdaság vagy az ipar tesz szükségessé;

2. egy szociális törvényhozást, amely alkalmazkodik a mindennapi szükséglethez, különösen ami a mezőgazdasági és ipari vagy hivatali dolgozók baleseteit, rokkantságát és öregségét illeti, anélkül, hogy megbénítaná a termelést;

3. a dolgozók képviseletét minden gyárüzem működésében, de a személyzet ügyeit illetően csak korlátozottan;

4. az ipari vállalatok és a közszolgáltatások ügyvitelének rábízását olyan szakmai szervezetekre, amelyek erre erkölcsileg méltók és műszakilag felkészültek;

5. a kisbirtokok kiterjesztését azokban az övezetekben és ágazatokban, amelyekben ez előnyös.

(…)

A Nemzeti Fasiszta Párt közvetlen céljai

1. Az állami és helyi közületek pénzügyi mérlegének megjavítása még a legszigorúbb takarékosság árán is minden bővérű parazita szervezetben és azokban a kiadásokban, amelyek nem szolgálják kimondottan a közigazgatási alkalmazottak javát.

2. A közigazgatás decentralizálása abból a célból, hogy egyszerűsítsék a szolgáltatásokat és megkönnyítsék a bürokrácia felszámolását, megőrizve azonban a határozott ellenállást minden politikai regionalizmussal szemben.

3. Az adózók pénzének szigorú védelme érdekében, minden állami támogatást vagy kedvezményt megvon az állam vagy más közület olyan társulatoktól, szövetkezetektől, vállalatoktól vagy más hasonlóktól, amelyek önálló életre képtelenek és nem feltétlenül szükségesek a nemzet számára.

4. Az adózás rendszerének egyszerűsítése és az adók kiszabása az arányosság elve szerint, pártosság nélkül ilyen vagy olyan kategóriájú állampolgárokkal szemben pro vagy contra, és nem a kizsákmányoló progresszivitás elve szerint.

5. Szembenállás minden adó- és pénzügyi demagógiával, amely elbátortalanítja a kezdeményezéseket, vagy a takarékosság forrásait és a nemzeti termelést elfojtja.

6. Minden kontár közmunka politikájának megszüntetése, amelyeket a választások miatt a közérdek ürügyén engedélyeztek és a rendszertelen és elaprózott szétosztás miatt nem jövedelmezők.

7. A közmunka szervezésének megtervezése a nemzet új, katonai, műszaki és gazdasági szükségletei szerint, egy olyan tervnek, amely főképpen a következőket javasolja:

a) Ki kell egészíteni, és újjá kell szervezni az olasz vasúthálózatot, jobban össze kell kötni a félsziget különböző vidékeinek vasútvonalait és magának a félszigetnek belső közlekedését, különösen hosszirányban déltől északra az Appennineken keresztül.

b) Meg kell gyorsítani a lehetőség határán belül a vasutak villamosítását és a vízienergiák kihasználását, fölhasználva a hegyi medencéket az ipar és a mezőgazdaság érdekében.

c) Rendezni kell, és ki kell fejleszteni az úthálózatot, különösen délen, ahol ez számtalan gazdasági és szociális probléma megoldásának alapfeltételét jelenti.

d) Meg kell teremteni és fokozni kell a tengeri közlekedést a félszigettel egyrészről, másrészről pedig a szigetek és a kelet-adriai part, valamint a földközi-tengeri gyarmataink között, nemkülönben a félsziget északi és déli pontja között, részben hogy kiegészítse a vasúti hálózatot, részben pedig hogy az olaszokat hajózásra bátorítsa.

e) Koncentrálni kell a kiadásokat és erőfeszítéseket a három tenger néhány kikötőjére, s azokat teljesen új, modern felszereléssel kell ellátni.

f) Küzdeni kell a helyi széthúzás ellen, amely főképpen közmunkák esetén az erők szétforgácsolódásának oka és akadálya a nemzeti érdekű nagy alkotásoknak.

8. Az ipari üzemek visszaszolgáltatása a magánipar számára, mert annak igazgatására az állam alkalmatlannak bizonyult: különösen a telefon és a vasút esetében (bátorítva a konkurenciát a nagy vasútvonalak között, és ez utóbbiakat megkülönböztetve más módszerekkel dolgozó helyi vasútvonalaktól).

9. Lemond a Posta és Távíróhivatal monopóliumáról oly módon, hogy a magánkezdeményezés kiegészíthesse, esetleg helyettesíthesse az állami szolgáltatást.

(…)

A szervezet

A fasizmus működésében

a) politikai,

b) gazdasági,

c) harci

szervezet.

Politikai téren megkülönböztetés nélkül befogadja mindazokat, akik őszintén aláírják a fasizmus alapelveit, és engedelmeskednek a pártfegyelemnek; ösztönzi és jutalmazza a kiemelkedő tehetségeket, képességük szerint összegyűjtve őket megfelelő csoportokba; a legteljesebb mértékben és állandóan részt vesz a politikai életnek minden megnyilvánulásán; megvalósítja gyakorlatilag mindazt, ami a fasizmus elméletéből átvihető a gyakorlatba, és így megerősíti annak belső tartalmát.

Gazdasági téren előmozdítja a szakmai korporációk megalakulását, akár kimondottan fasiszták, akár autonómok, a hely és idő igényeinek megfelelően, de lényegében országos viták alapján, s ezáltal a nemzet az osztályok fölött áll.

A harci szerezet terén a Nemzeti Fasiszta Párt teljes egységet alkot csapataival; az önkéntes milícia a nemzeti állam szolgálatában élő erő, amelyben a fasiszta eszme testet ölt, és amellyel megvédi önmagát.

--vége--

Ostenburg-Moravech Gyula és Prónay Pál pedig a Magyar Országos Fasiszta Párt alapító tagjai voltak. Tanult, értelmes emberek voltak, akik jót akartak hazájuknak. Szóval nem kell bedőlni a zsidó média hazugságainak a fasizmus "szörnyűségeiről". (amikor nem holovernyognak, akkor rendszerint háborús romokat és köztük halottakat mutogatnak, mintha azt nem éppen a szövetségesek légitámadásai és a szovjetek nehéztüzérsége idézte volna elő)

Annyiban biztos van értelme fórumozni, blogolni, netes NR,NS oldalakra cikkeket írni, hogy valaki azt el fogja olvasni és hatással lesz a véleményére. Mert hiába létezik igazság, ha nem jut el az emberekhez, vagy eleve TILOS eljuttatni azt az emberekhez (szólásszabadság!)

Itt egyébként az együtt mozdulás hiányzik, ami a zsidóknak alapvető tulajdonságuk. (ez most meredek lesz) Valahogy a tudatok közt átívelő egyetértés mutatkozik meg egy politikai tömeggyűlésen is, az egyes emberek ha közösséget vállalnak (tudatosan) egymással, és szerveződnek, talán ezt nevezték fascio-nak.

A zsidók mindig is az igazság ellenségei voltak, egy zsidó számára nincs sértőbb mint az igazság.