width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.07.18.

2008. július 18., péntek

Zsidó blog

Zsidó blog

0

Evangélium János szerint - az a részlet ahol Jézust elárulja Júdás és keresztre feszíttetik a zsidók

2 Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. 3 Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. 4 Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: "Kit kerestek?" 5 Azok pedig így feleltek: "A názáreti Jézust." "Én vagyok" - mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. 6 Amikor azt mondta nekik: "Én vagyok" - visszatántorodtak, és a földre estek. 7 Ekkor újra megkérdezte tőlük: "Kit kerestek?" Ők ismét ezt felelték: "A názáreti Jézust." 8 Jézus így szólt: "Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni!" 9 Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: "Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit." 10 Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. 11 Erre Jézus így szólt Péterhez: "Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?" 12 A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. 13 Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. 14 Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 15 Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába; 16 Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. 17 Az ajtót őrző szolgálóleány ekkor így szólt Péterhez: "Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?" De ő így felelt: "Nem vagyok." 18 Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. 19 A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. 20 Jézus így válaszolt neki: "Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. 21 Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam." 22 Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: "Így felelsz a főpapnak?" 23 Mire Jézus így válaszolt neki: "Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?" 24 Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. 25 Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: "Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?" Ő tagadta, és megint csak azt mondta: "Nem vagyok." 26 A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: "Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?" 27 Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. 28 Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. 29 Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: "Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?" 30 Ezt válaszolták: "Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked." 31 Pilátus erre ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!" A zsidók így feleltek: "Nekünk senkit sincs jogunk megölni!" 32 Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte: milyen halállal kell meghalnia. 33 Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: "Te vagy a zsidók királya?" 34 Jézus viszont ezt kérdezte tőle: "Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam?" 35 Pilátus erre így szólt: "Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?" 36 Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való." 37 Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." 38 Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság?" Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt. 39 Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?" 40 Ekkor újra kiáltozni kezdtek: "Ne ezt, hanem Barabbást!" Ez a Barabbás pedig rabló volt.

1Akkor Pilátus elfogatta Jézust és megostoroztatta. 2A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. 3Aztán eléje járultak, és azt mondogatták: »Üdvözlégy, zsidók királya!« És arculverték őt. 4Pilátus újra kiment, és azt mondta nekik: »Íme, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok benne.« 5Akkor kijött Jézus, töviskoronával, bíborköpenyben. Ő pedig azt mondta nekik: »Íme, az ember!« 6Amikor a főpapok és poroszlók meglátták, kiáltozni kezdtek: »Feszítsd meg, feszítsd meg!» Pilátus így szólt: »Vegyétek át ti őt, és feszítsétek keresztre, mert én nem találok vétket benne.« 7De a zsidók így szóltak: »Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!« 8Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, még jobban megijedt. 9Újra bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézustól: »Honnan való vagy te?« Jézus azonban nem adott neki feleletet. 10Ezért Pilátus azt mondta neki: »Nekem nem válaszolsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és arra, hogy megfeszítselek?« 11Jézus azt felelte: »Semmi hatalmad sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb a bűne.« 12Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy elbocsássa őt. De a zsidók így kiáltoztak: »Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mindaz, aki királlyá teszi magát, ellenszegül a császárnak.« 13Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak neveznek, héberül meg Gabbatának. 14A húsvét készületnapja volt akkor, körülbelül hat óra. Így szólt a zsidókhoz: »Íme, a ti királyotok!« 15De azok így kiáltoztak: »El vele, el vele, feszítsd meg őt!« Pilátus megkérdezte tőlük: »A királyotokat feszítsem meg?« A főpapok azt felelték: »Nincs királyunk, csak császárunk!« 16Akkor aztán kezükbe adta őt, hogy feszítsék meg. Azok átvették Jézust. 17Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. 18Ott keresztre feszítették őt, és vele másik kettőt kétfelől, Jézust pedig középen. 19Pilátus egy feliratot is készíttetett, és a kereszt fölé helyeztette. Ez volt ráírva: »A Názáreti Jézus, a zsidók királya.« 20Ezt a feliratot tehát sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. Héberül, görögül és latinul volt írva. 21A zsidók főpapjai ezért arra kérték Pilátust: »Ne azt írd: A zsidók királya, hanem: Ez azt mondta: "A zsidók királya vagyok"!« 22Pilátus azt felelte: »Amit írtam, azt megírtam!« 23A katonák pedig, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, elosztották négy felé, minden katonának egy részt, azután fogták a köntöst is. A köntös varratlan volt, felülről egy darabban szőve. 24Ezért azt mondták egymásnak: »Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, kié legyen!« Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól: »Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek« [Zsolt 22,19;]. A katonák tehát ezt tették. 25Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. 26Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: »Asszony, íme, a te fiad!« 27Azután azt mondta a tanítványnak: »Íme, a te anyád!« És attól az órától magához vette őt a tanítvány. 28Ezután Jézus, aki tudta, hogy már minden bevégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: »Szomjazom!« 29Volt ott egy ecettel teli edény. Ezért ecettel telt szivacsot tűztek egy izsópra, és a szájához nyújtották. 30Amikor Jézus az ecetet megízlelte, azt mondta: »Beteljesedett!« És fejét lehajtva kilehelte lelkét. 31A zsidók pedig, mivel készületnap volt, kérték Pilátust, hogy törjék meg lábszárcsontjaikat, és vegyék le őket, hogy a testek ne maradjanak ott a kereszten szombatra, mert az a szombat nagy nap volt. 32Odamentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát először az egyik vele együtt keresztrefeszítettnek, aztán a másiknak. 33Amikor azonban Jézushoz értek, mivel látták, hogy ő már meghalt, nem törték meg a lábszárát, 34hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. 35Aki ezt látta, tanúságot tett róla, és igaz az ő tanúsága. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 36Mert ezek azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: »Csontját ne törjék össze« [Kiv 12,46; Zsolt 34,21;]. 37Egy másik Írás pedig azt mondja: »Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak« [Zak 12,10;]. 38Ezek után pedig az arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Elment tehát és levette a testet. 39Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, s mirha- és áloé- keveréket hozott, körülbelül száz fontot. 40Fogták tehát Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsruhákba göngyölték, ahogy a zsidóknál temetni szokás. 41Azon a helyen, ahol felfeszítették őt, volt egy kert, és a kertben egy új sírbolt, amelyben még senki sem feküdt. 42Mivel a sír közel volt, a zsidók készületnapja miatt oda helyezték Jézust.

2008 :

A zsidók az általuk mesterségesen lumpenizált - az ellenszolgáltatás nélkül alanyi jogon járó segélyekre gondolok - , direkt csőcselékké nevelt cigányok felhasználásával akarják ellehetetleníteni a magyarok életét
Az mszp - szdsz politikai hitvallása a liberalizmus. Ez a liberalizmusnak nevezett valami "köszönő viszonyban nincs" a keresztényi emberszeretethez, és főleg nincs köze a szabad gondolkodáshoz.

Szabad gondolkozással is oda jutunk ugyanis, hogy az itt, egy területen, egy országban élő magyar népközösség érdekei azonosak, az elsődleges idegen elem a zsidó, és az bujtogatja a cigányság lumpen rétegeit a magyarság ellen.

Ugyan ki szereti a falu rosszait, azokat, akik bandában terrorizálnak másokat? A zömmel fővárosi zsidók, akik eleve olyan, frekventált helyen élnek, ahol a nagyon magas telekárak miatt a cigányoknak nincs módjuk letelepedni.

Viszont !

Az is kiderül ebből, hogy a zsidóknak AZ AZ ÉRDEKÜK hogy a cigányság maradjon is lennt, a cigányok taníttatásának segítésére (ezek az alap közép és felsőfokú speciális oktatástechnikai programok amiket direkt nekik találtak ki a magyarok - és ezt mi a jó szándékunkat nevezik a zsidók diszkriminációnak) kevesebb pénzt adnak ám, mint akár pár éve!!!! Csak a kolompár orbán féle megélhetési politikusok különféle lobbijait fizetik meg, de azok meg mindig direkt csupa elfogadhatatlan dolgot kérnek a magyaroktól, csupa olyat, amiről messziről ordít, hogy nem is az ő ötletük, hanem a zsidóké. A zsidó itt a tudatos társadalomrombolást műveli, a frankfurti iskola elveinek megfelelően (ide ehhez a politikai irányzathoz tartozik TGM is) és marhára nem szolgálja a cigányság érdekeit mindez az állandó cirkusz, ami körülöttük van : nem lehet a valóban létező cigánybűnözést letagadni, nem lehet a magyar önvédelem és összetartozás szervezetei, szövetségei, jelképei ellen uszítani, azok betiltását követelni, márpedig ezek a kolompár féle cigányok ezt teszik.

A Soros alapítvány nagyon pénzeli ezeket az ocö -s megélhetési antirasszista cigányokat, ez kis böngészéssel látható, csak biográfiákat, önéletrajzokat, és domain whois-eket kell nézegetni. Márpedig Soros bizonyítottan szabadkőműves.

http://reakcio.blogspot.com/2008/04/cionista-hedonista.html

A liberalizmus egy sajnos jól kitalált mód a bűnöző hajlamú népcsoport szabados viselkedésére, ami így büntetlenül marad. Kedveznek nekik apróságokkal, hogy mellettük voksoljanak ha itt az ideje.

A sokak által kritizált Horthy korszakban legalább szavazati joga csak annak volt aki "10 éve magyar állampolgárságú 24. életévét betöltött férfi, aki legalább 2 éve egy helyben lakik, és legkevesebb 4 éves alapképzettséggel rendelkezik". A választás titkosságát 1939-ben rendelte el a miniszterelnök.

Ezzel szemben a XXI században, Magyarországon adják veszik - bizonyos érdekkörök - a szavazatukat a kiszolgáltatott, a létminimum alá süllyedt tízezreknek.

Nagyot léptünk előre, ugye?

Jobbikos cikkek a népszavazási kérelmeikről, és a velük packázó mszp-s OVB-ről (ahol az a Szigeti nevű zsidó az elnök, úgyhogy nem ész nélkül hanem tényalapon zsidózunk...)

http://www.jobbik.hu/search/node/ovb

- Végezetül, mennyiben tekinti megalapozottnak azt az állítást, mely szerint a Jobbik népszavazási kezdeményezése a cigányság ellen irányul?

- Magyarországon elvileg törvény előtti egyenlőség van, így az általunk kezdeményezett módosítások törvényerőre emelkedése esetén azok mindenkire vonatkoznak, etnikai hovatartozás nélkül. Természetesen nem akarunk képmutatók lenni, hiszen azt a népszavazást bejelentő Utolsó esély – 2008 című közleményünkben is vállaltuk: „Bár az általunk felvetett kérdésekkel minden magyar állampolgár számára le akarjuk fektetni a munka és a közbiztonság nemzeti minimumát, de nem titkolt célunk, hogy végre megálljt parancsoljunk a cigányság azon jelentős részének, amelyik azt képzeli, hogy neki minden megengedett, hogy rá a törvények nem vonatkoznak, és hogy munka nélkül, mások kárára is lehet boldogulni.” Népszavazási kezdeményezésünk tehát nem valakik ellen irányul, hanem a társadalom döntő többségének - beleértve a cigányság tisztességesen élő részét is – érdekében született.

zsidó blog