width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.03.12.

2008. március 12., szerda

Ez legyen a történelemkönyvekben

Ez legyen a történelemkönyvekben

Ennek, vagy ilyesfajta szövegeknek kellene lenniük az iskolai, középiskolai, egyetemi történelemkönyvekben is, mert a tisztánlátás alapvető fontosságú, éppen a jelen és a jövő biztosításénak céljából. Tudni kell, ki a barát, ki az ellenség. A mértéktelen tolerancia a magyarság cionista ellenségeivel szemben azokhoz a közmondással jól leírható helyzetekhez vezet. hogy : "kígyót melengettünk a keblünkön, és megmart", illetve hogy "engedd be a tótot, kiver a házadból"... :-)

Elvégre a jövő nemzedék érdeke, és a magyar érdek az egy és ugyanaz. Nem véletlen kellett a zsidóknak az oktatási tárca. (magyar bálint, utána hiller istván)

A zsidó világhatalmi törekvések, ennek részeként Magyarország meghódítása!

Módszerek és technikák

Marschalkó Lajos: "Világhódítók, országhódítók" kivonatolt összegzése.

- Az Ó-szövetség, tehát a Thora tanulmányozása nélkül nem érthetjük meg a világuralmi törekvések lényegét. Erkölcstani alapjai a talmudban rögzítettek.

Írásban, írásban rögzített magyarázatokban, írásban soha nem rögzített vezető papság által szavakban továbbadott tanokban! A hatalom megszerzése egyszerre mindent használ!

- A fő technika a kettős mérce!

Ami véd, azt Izrael fiainak követni kell! Minden másnak viszont meg kell tiltani!

- A vér tisztaságát mindenek fölé helyezi. Nehémiás még csak átkozódik, Ezdrás már elkergeti a feleségül vett idegen nőket gyermekeikkel együtt.

1953-ban az új izraeli parlament eltiltja a zsidók és nem-zsidók közötti házasságot.

- A zsidóság Isten kiválasztott népe, állítják magukról! Szent is!
Mózes V. 7. 2-3. Környező népekre rámutatva parancsolja.

"Annak okáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és lányaikat ne vegyétek fiaitoknak és ne keressétek barátságukat és javukat soha!"

És ezeket a mai napig tartják, példa rá a palesztinokkal való viszonyuk!
Göbbels, Rosenberg a zsidóság saját ideológiáját fordította ellenük!

Nürnbergben akasztófát osztogattak mindezekért! A fentieket más népeknél üldözendő fajgyűlöletnek nevezik!

- Megosztani és uralkodni

Alapelvnek tekintendő beépülni minden irányzatba! Akár ellentétes külső jegyekkel bírókba is!

Finánctőkés: Rothschild család

Nemzeteken átívelő hálózat! Nagymesterei a hitelt teremteni a semmiből világmutatványnak! Rothschild Mayer rabbinak szánták, bankár lett Frankfurtban.

Fiai:

o Rothschild Salamon az Osztrák-Magyar Birodalomban

o Rothschild Natan Londonban

o Rothschild Károly Olaszországban

o Rothschild Jakab Párizsban

Építette a választott nép birodalmát úgy, hogy a politika frontvonalában nem látszani, de a háttérből mindent megvett politikusokon keresztül irányítani!

Szociális mozgalmak, kommunizmus:

A jogos népharag melyet a fenti gátlástalan finánctőkés oligarcha létrehozott "kezelésre" szorult. Jött a zsidó Marx Károly a Kommunista Kiáltvánnyal!

Az idétlen angol gyáros csak díszgojnak és finanszírozónak kellett! Nagy világfelfordulás, nagy lenyúlás! Engels ezt nem látta át!

- Ugyanígy a Materialista filozófiákban, Idealista filozófiákban az élvonalban lenni! Minden forrongjon! Ha tisztázatlan megosztott a társadalom, uralkodni lehet rajta! Ez való a gojoknak!

- Mit mond a "magyar" zsidó, Herzl Tivadar az 1897-es első Bázelben tartott cionista kongresszus atyja.

"Egy nép vagyunk! Nem amerikai, nem szovjet, zsidók! Csak zsidók! Itt nincs másság, kavarodás, multikultúra! Az a gojoknak van kitalálva! Itt a cionistáknál rendnek kell lenni!!"

- Beépülni és belülről átalakítani

- Beépülni az egyházakba!

o Részben szétforgácsolni, megosztani

o Részben cionista bibliamagyarázatokat elterjeszteni. Ószövetségi zsidó bűnöket erénnyé nemesíteni! Jelenlegi sláger az új bibliafordítás (értsd biblia átírás)

- Szabadkőművesség és más titkos társaságok működtetése.

o Megfelelő személyek helyzetbe és pozícióba hozása!

o Döntéshozó szervezetek befolyásolása érdekeiknek megfelelően!

- Társadalmi szervezetek működtetése

o Régi értékek devalválása!

o Általános társadalmi zűrzavar teremtése, társadalom-újító mozgalmakkal! Illetve újításnak álcázott, kizárólag gojoknak (héberül tisztátalanok) szánt szellemi társadalmi kavarodás létrehozásával!

Saját köreikben a hagyomány tisztelete az szent. A rabbik nem demokráciát játszanak! Ha valaki megsérti az ősi törvényt, akkor keményen odacsapnak!!

A kettős mérce a talmud parancsa!

(Luzsenszky Alfonz talmud fordítása alapján)

"Álla az Úr és megméré a földet és átadá Izráelnek a népeket… s átadá minden javukat az izraelitáknak"

(Baba kamma 37 b. rész) Ha egy zsidó ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad. Ha egy idegen ökre döfi meg a zsidóét, akkor az idegen köteles a zsidónak a teljes kárt megtéríteni!

"Egy testvérednek (izraelitának) megrablása tilos, de egy nemzsidónak a megrablása meg van engedve" (Baba mezia 111 b lap)

Gojnak tett eskü semmis.

A rabbik egyhangúan állítják, a titkos bűnök meg vannak engedve, csak arra kell vigyázni, ki ne derüljön!

Mivel a talmud a cionizmus erkölcsi vezérfonala, világos, hogy ez a mozgalom az egész világot magáénak tekinti, és a tisztátalanokat gojokat baromként kezeli!

Természetesen ennek az ősi elvnek megvalósítását korszerű álcahálóba csomagolja úgy, hogy az alapelv nem sérül!

- Magyarország meghódítása a világban már bevált módszerekkel zajlott, a talmudista eszmerendszer elvei szerint!

- Herz Tivadar a cionizmus apostola még meg sem született Budapesten, midőn Montefiore Mózes az Alliance Izraeliteé Universele mindenható ura kiadta az utasítást: "Zsidó testvérek! Magyarországnak és Galíciának a mienknek kell lennie!"

- Reálpolitikának látszott, jó feltételekkel!

o Magyar főnemességet a Habsburg Uralom genetikailag és tudatilag teljesen tönkretette, vérük már nem a Gyulák, Abák, Csákok vére volt.

o 1848-49 szabadságharc leverésének társadalmi és gazdasági sebei.

o Kisnemesség, polgárság csekély ellenállóképessége, pénztelensége!

o A korszellem erős hatása, romló nemzeti öntudat és a liberalizmus babonája!

A cionista zsidó közösség sohasem azonosult a magyar sorskérdésekkel.

- Az Ullman és társa pesti magyar kereskedelmi bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak Windischgrätz hercegnek.

- A magyarországi zsidóságot a Habsburg Bürokrácia a szabadságharcban gazdaságilag legyengült magyarságra szabadította!

1849. XII. 30. Olmützi Alkotmány
1859. XII. 20-tól minden iparban szabad kezet kaptak!

Rotshildok és a magyargyűlölő Bach szövetkezik! Nem kell független magyar iparos és kereskedő réteg! 80 év múlva zsidó kézen van a magyar szeszipar 100 %-a.

1938-ban, amikor Imrédy Béla államosítja a szeszkartellt, 500 %-al megugrik az állam szeszilletékből befolyó jövedemle!

Ilyen mérvű volt az illetékcsalás!!

A másik támadási irány a sajtó!
Montefiore Mózes nyilatkozata:

"Amíg az egész világ sajtójának nem vagyunk urai, hogy azzal a népet ámítsuk, elszédítsük, addig a mi uralmunk csak agyrém marad."

1867 XVII teljes emancipációt kimondja!

A zsidó sajtóelőkészítés eredménye, hogy fel sem merül a vita során a Magyarság védelme saját hazájában!! Kolozsváry Borcsa Mihály és Bosnyák Zoltán ezekről sok tanulmányt írt! Istóczy Győző elsőnek veszi észre a cionista országhódítás nagy veszélyét! 1870-ben elindítja a "12 röpirat" c. folyóiratot. Bosnyák Zoltán mint a kérdés világszerte elismert szakértője megállapította!

Ez a világ első tudományos szintű folyóirat a zsidókérdésről!

- A Berliner Ostend Zeitung már 1881-ben megjegyzi, hogy Istóczy-nak köszönhető hogy Európát figyelmeztette erre a veszélyre!

- Solymosi Eszter meggyilkolását Dr. Bary József vizsgálóbíró nem tudta megtorolni!
Ez a Magyar Jogállam terrorizálása, megvesztegetése volt!

Asszimiláció és névmagyarosítás, mint a behatolás és az álcázás eszközei!

- A zsidóság nem a befogadó néphez, hanem a hatalomhoz, a mindenkori hatalmat gyakorló urakhoz akar asszimilálódni! Állítja igen helyesen a Narodni Listi prágai munkatársa (egyébként magyargyűlölő) Stefanek Antal.

- Szekfű Gyula a "Három Nemzedék"-ben leszögezi:

Lelkébe óvakodtunk beletekinteni, megelégedvén ruha, és beszéd külsőségeivel;
Összetévesztettük a nyelvvel, a magyarságot a magyarul csevegéssel! A halhatatlan lelket a mulandó színét váltó külsővel.

Uralkodó eszme: A liberalizmus.

Jelentése: Szabad mindent, ami a Magyarság ellen irányul.

A vérrel szerzett nemesi címek áruba bocsátása, devalválása.

26 nagy zsidó családot pénzért "bárósítottak".

- Hatvany-Deutsch bárói rangot kapott zsidó család cukor, papír és sörbirodalmat uralt újságokkal, kiadókkal.

- Báró Harkányiak coppeli olasz zsidók voltak, birodalmuk a dohánykereskedés.

Így folytatható lenne mind a 26.

- A zsidóság helyzetétől függetlenül a határaink közelében zajló őrjöngő bolsevik, komcsi mészárlást nem veszélyes jelenségként, hanem zsidó sikerként értékelte!

- Ez igen érdekes ellentmondásos, és csak egy távoli célt figyelembe véve érthető álláspont.

E tengernyi mocsokban feltűnik egy prófétai lángelme, sorsfordító írózseni!

Szabó Dezső !

Első igazi nagy műve az Elsodort Falu. Ez egy gigászi védőbeszéd a magyar nép és a magyar faj mellett.

Szabó Dezső a magyarság és a cionizmus kapcsolatának hatalmas irodalmi megjelenítője.
A zseni világosságával látta, hogy a magyar élet belekeveredett az idegen hínárba, akár liberális kapitalizmust, akár kommunista diktatúrát mondunk, egyetlen igazság van, az Idegen Uralom. Mindkettő mögött a cionista hatalom áll!

- Horthy Miklós óriási hibája, hogy nem látta át az országhódítók, Chorinok, Goldbergerek, Fellnerek, Weiss.Mannfrédek tevékenységét, igazi szándékait!

Voltak még néhányan, akik felismerték és elindították az új Függetlenségi Mozgalmat.
A murgai tanító fia Gömbös Gyula a kisgazdákhoz, a magyar paraszthoz fordult.
Prohászka Ottokár a magyar szocializmusban, a hungarizmusban látta a jövőt.
Zadravetz István és Bangha Béla a keresztény megújulásban.

Milotay István és Oláh György a zsellérsorba süllyedt magyarságot mozgósítja!
Ezek a függetlenségi mozgalmak a cionista elnyomás ellen, erekből patakokba, sőt a végén zúgó folyókká terebélyesedtek!

- Mivel a cionizmus egy hatalmat megszerző politikai mozgalom, így annak bírálata, elemzése nem lehet vallás, felekezet elleni izgatás, vagy gyűlöletre uszítás. Mindenkinek joga van a szabad vélemény-nyilvánításhoz.

- Az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nemzetközi Nyilatkozatának 19. cikkeje kimondja, melyet a Magyar Országgyűlés ratifikált, illetve az alkotmány alapelvei közé emelt!