width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.04.06.

2008. április 6., vasárnap

Nemzeti maximum

Nemzeti maximum

EMLÉKEZZETEK! Istenostora írta

Nemzeti maximum…

Lám milyen botor, bátortalan és esendő az emberi lélek, főképpen a magyar lélek.
Nem merjük vállalni, büszkén felmutatni a tisztes magyar létet, bizonyságát adva a reménynek.

Alkudozni próbálunk egyre, csak vergődünk a kelepcében, amit ránk kényszerítettek.
Nehezen ismerjük fel azt, ami pedig egyes-egyedül üdvösségünk hozná sorban, szépen.

Csak erőlködünk, fontolgatjuk, ízlelgetjük a ránk erőltetett nemzeti minimum mikéntjét.

A nemzeti minimum (?) mily balgaság, mily dőreség amely ellenfelünkhöz idomít örökké.
Mondjuk ki bátran népünk szép igazát, mellyel megmenthetjük gyönyörű hazánkat.

Ne igazodjunk örökkön örökké az idegen szívűekhez, a betolakodókhoz, a magyar valónkat fel nem vállalókhoz.

A magyar érdekek és magyar értékek védelme csak is azt kívánja, hogy a nemzeti maximum legyen írva a haladás zászlajára.

Csakis a nemzeti maximum lehet az igazodási pont.
Csak a magyar teljesség az, ami igazán emberhez méltó.

Ne legyünk hát kicsinyhitűek, valljuk meg büszkén a szépséges magyar létet.
Mosolyogjuk meg bátran azokat, akik az ember-törpítő kicsinységet kínálják nékünk.

A magyar nemzeti maximumnak három fő pilléren kell nyugodnia mindenkor.

Először is az Isten-hiten, mely hit ezer éven át a magyarság megtartója és fontos iránytűje volt a nehéz évszázadokban is.

Másodszor a rendületlen hazaszeretet említendő, amely történelmi nagyjainkat is egyértelműen jellemezte. Ugyanakkor ez a hazaszeretetünk minden nép által méltányolt, elismerést kiváltó tulajdonságunk volt, és az kell legyen a jövőben is.

Harmadszor és egyáltalán nem utolsóként a család a magyar megmaradás fő pillére. A szentségi házasságban kiteljesedő boldog emberi lét.

Végül is a szerető családi közösség a magyar haza alapköve, a cselekvő hazaszeretet letéteménye.

Tehát, ha Isten velünk ki ellenünk!

Mindenkinek, aki velünk él a magyar hazában, tiszteletben kell tartani, respektálnia kell a magyar érdekeket és értékeket valamint a magyar tradíciókat és a nemzeti ereklyéket , legalább az elvárható tolerancia szintjén.
Ne alázzuk meg magunkat azzal, hogy a nemzeti minimum kisemmiző fogalomköreinek megvitatására próbáljanak rávenni bennünket.

Nemzeti maximum kell. Csakis a nemzeti maximum egyértelmű kérdéseinek a lefektetése viheti előre nemzetünket az önbecsülés, az önazonosság útján. Ez egyben megmaradásunk záloga.
Ennek főbb elveit a magyar alkotmányba is bele kell foglalni, meg kell fogalmazni, hogy igen is van a magyar érdekek és magyar értékek valamint a nemzeti ereklyék tisztelete ellenében elkövetett bűntett…
Egy alkalmas törvényben pedig szépen sorba kell venni a tényállásokat.

Nemzeti maximum a magyar megmaradás érdekében.


A Hazaszeretetrõl

Vidéki ember vagyok, nem fõvárosi. Ebbõl adódóan nem sok minden van rám bízva az adófizetésen kívül, és a véleményem sem érdekel senkit. A show-men Fábri "örökértékû" gondolatait idézve; "A vélemény olyan, mint a segglyuk Mindenkinek van, de senkit nem érdekel."

Mégis elmondom.

Az egész életem korlátok közé van szorítva. Megszabják , hogy hol születhetek, élhetek és dolgozhatok, hogy mire gondoljak és hogyan viselkedjem, hogy mennyi adót fizessek és hogy kinek, hogy mikor menjek nyugdíjba és hogy mennyit kell fizetnem a halálomért. Részletesen kiszámítják hasznosságomat és terhelhetõségemet, valamint üzemeltetési költségeimet. Különös tekintettel az egészségügyi karbantartásomra.

Az események alakulásába csak ritkán van érdemi beleszólási lehetõségem, de tiltakoznom és tüntetnem szabad, ha az csak véleménynyilvánító. A véleménynyilvánítás pedig - mint tudjuk - olyan fontosságú, ahogyan Fábri úr azt találóan megállapította.

Így hát nem kell törõdnöm az általam befizetett adó felhasználásával és az engem képviselõ urak rám vonatkozó döntéseivel sem. Ezért aztán nem is nagyon érdekel engem, hogy lesz-e Budapesten új metróvonal, vagy augusztusi tûzijáték, hogy kik és miért tüntetnek és hogy az ország házának nevezett gyönyörû parlamenti palotában kik és mit hazudoznak.

Engem csak az érdekelhet, amit kapok, mert engem leigáztak és csak együgyû szolga lehetek.

Csakhogy ÉN SZABADNAK SZÜLETTEM és ennélfogva jogaim is vannak!

Születésemnél fogva megillet engem az állampolgárságom, a kultúrám a vallásom és a környezetem melynek mindenkori örököse vagyok, hiszen azt, Õseim hagyták rám!

Nem csak jogom, de kötelességem is ezt a hagyatékot - melyet hazámnak nevezek - megvédenem és megõriznem az utódaim számára éppúgy, ahogyan azt Õseim tették évezredeken keresztül.

A tulajdonhoz fûzõdõ jog a világon az egyik legerõsebb jog, melyet mindenki elismer saját jól felfogott érdekei védelmében.

Jogom van hát védeni tulajdon hazámat mindenkivel szemben, aki azt veszélyezteti! Jogom van az élethez és jogom van a halálhoz is. Jogom van e két véglet között méltóságom megtartásához is.

A világ minden népe büszke arra ami. Nekem sincs hát okom a szégyenre és büszkén vallhatom, hogy ÉN MAGYARNAK SZÜLETTEM és nem vagyok kevesebb senki ember fiánál.

Türelmem az erényem, de birka nem vagyok.

Nem vagyok köteles eltûrni senkitõl, hogy engem megalázzanak a saját hazámban, hogy gúnyt ûzzenek nemzeti jelképeimbõl, és hogy fejet hajtsak bárki idegen elõtt is, aki különbnek hiszi magát, holmi kiválasztottságára hivatkozva! Nem kell eltûrnöm, hogy kiraboljanak, hogy kollektíven büntessenek és elvegyék tõlem életteremet, - a hazám földjét.

Hazámhoz való ragaszkodásom, egyben õseim és örököseim megbecsülése is.

Jól gondolja hát meg minden idegen mielõtt leigázásomra törekszik, hogy van-e kellõ ereje és kitartása a közdelemhez, mert ÉN NEM MONDOK LE SEMMIRÕL ami az enyém!

Túléltem a Tatárt, túléltem a Törököt, túléltem a Habsburgot, és túl fogom élni a kommunistát is, meg a Zsidót is. BENNEM MA IS LÁNGOL A HAZASZERETET ami erõt ad küzdelmeimhez.

Enyém a haza földje, enyém a folyó, enyém a levegõ, és enyém a tûz mely nem csak melegít, de éget - ha kell. Enyém ez az ország, amit Magyarnak neveznek, és nem adom senki idegennek!

Sem Gyurcsánynak, sem Orbánnak, sem Zsidónak, sem Tóthnak!

Isten irgalmazzon ellenségeimnek (!) mert én nem fogok!