width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.03.06.

2008. március 6., csütörtök

Szabadkőművesség

Szabadkőművesség /titkos társaságok/

- A zsidó, mint állam nélküli nem államalkotó, de hatalomratörő szétszórt nép mindig vonzódott a Titkos Társaságokhoz! Ilyen a határokon átívelő szabadkőműves mozgalom!

- A zsidó saját céljait nem direkt, hanem általános ideák, nemes célok, vagy többségi támogatást élvező gondolatokba csomagolja! Tudományosan felépített álcahálót képez!

- Megvalósításban a háttérből mozgat, elöl az érdekszférájában lévő Dísz Gojok egész hálózata működik!

Szabadkőművesség megfogalmazása az elbutított kívülállók számára!

- Az egyetemes emberi összetartozást, az emberek testvériségét hirdető etikai színezetű liberális világpolgár mozgalom! Ez a megfogalmazás is a nagy álcaháló része!!

- Szabadkőművesség hatása ellentmondásos, főleg a társadalmak rombolásában mutatkozik meg! Módszerei közvetettek! Modern szabadkőművesség megalakulása a 18. század elejére tehető Angliában. Rokon eszmeiségű titkos zsidó befolyású elődzsrvezetei évszázadokkal korábbiak!

- Célszerű a magyar érdekekre ható befolyását vizsgálni!

- 1742-ben megalakul a bécsi első szabadkőműves páholy. (Mária Terézia ül a trónon) Tagjai között több magyar főúr, nemes és katonatiszt volt. Eszmerendszere az importált felvilágosodás volt! A páholy vezetése, tagjai nem zsidók! Eszmei alapjai francia zsidó pénzügyi-gazdasági érdekcsoportok szüleménye! Lényege a fennálló rend megdöntése, a pénz hatalmának megteremtése! Ez egy soklépcsős játszma, melyet pozitív dolgok egész sorába csomagolták!

- Kétséget kizáróan a született előjogok, és a feudalizmus struktúráján változtatni kellett!

- A társadalom ésszerűsítésének , működőképességének, igazságosságának javítása szükségessé vált!

- A nemzetállamok, nemzeti öntudat, kultúra, nyelv megerősítése, reneszánsza elengedhetetlenül fontossá vált!

- A gond és minden baj forrása onnan ered, hogy a szükséges változtatások élére a nemzetközi zsidóság állt! A változásokat nem a nemzeti alapon álló megújító erők, hanem egy hazátlan kapzsi, önmagát kiválasztottnak kikiáltó nemzeteken átnyúló pénzügyi bűnszövetkezet vezényelte.

- Az újkori szabadkőművesség igazán akkor vált veszélyessé, amikor a felvilágosodás élet által kikényszerített folyamatának irányítását átvette! Zavaros filozófiákkal előkészítette a nagy zűrzavarokat. Pl.: Francia forradalom

- Materialisták

- Deizmus hívők

- Idealisták

- Szabadgondolkodók

- Szkepticisták

- Zsidók által teremtett "felvilágosodás" ürügyén létrehozott szellemi kotyvalékok!

A szabadkőművesség melegágya volt a fenti eszméknek!

A Habsburg I. Ferenc védve abszolút hatalmát és a megcsontosodott rendszerét, 1794-ben betiltott minden szabadkőműves szervezkedést.

Így a szabadkőművesség illegalitásba vonult, ez erősítette a zsidó külföldi, főleg francia ügynökök szerepét, tőlük való függőséget. A magyar jakobinus mozgalmakat támogatták mindenkori érdekeik szerint!

Martinovics Ignác a magyar jakobinus mozgalom vezére tipikus szabadkőműves!

- Ferencrendi szerzetes Budán

- Materialista filozófussá vedlik!

- Párizsban a szabadkőműves balosaival úgynevezett illuminátusokkal összemelegedik!

- II. Lipót politikáját támogatja!

Szembefordul a magyar nemzeti önállósági törekvésekkel.

- 1792-ben I. Ferenc elbocsátja az udvari szolgálatból!

- Utána szembeszáll régi kenyéradó uraival.

- Összeesküvési szervezkedésével bajba ránt sok magyar nemzeti reformert.

Zavaros pártfordulásos életének 1795-ben a hóhér vet véget!

Ránk maradt rézmetszeti arcképe tipikus sémita jelleget mutat. Jelleme zavaros áruló jellem!

Vannak érdekes pozitív, és ezért rövid életű kivételek.

KLAPKA GYÖRGY a bujdosó honvédtábornok 1860-ban Genfben alapított páholyt, zömében magyar tagokkal. A hazatérő emigránsok 1861-től több páholyt alapítottak.
Ezek a szerveződések Nemzeti Függetlenségi mozgalmakat kívántak létrehozni!
Idegen szigetként jöttek létre a páholyok rendszeréhez nem kapcsolódtak. A NEMZETI ÖNTUDAT ERŐSÍTÉSE NEM VOLT CÉLJA A NEMZETKÖZI NAGYPÁHOLYOKNAK! A zsidó nemzetközi pénzvilág a forradalmakat akkor támogatja, ha számára kedvező zűrzavart teremt.

1867. XII. törvény a kiegyezés! Szabad utat nyit a judeo-plutolerációnak!

1868-tól TÖRVÉNY ENGEDÉLYEZI A SZABADKŐMŰVES PÁHOLYOKAT!
"TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS"

A MAGYAR FÖLD védelmét lehetetlenné tette egy ősi magyar jogintézmény átmeneti előnyökért és átgondolatlanságból való megszűntetése. Ez az ŐSISÉGI TÖRVÉNY volt!

- Az ősiségi törvény a honfoglalásig visszanyúló jogintézmény volt. Ezt az élő jogot I. Lajos 1351. évi dekrétuma emelte törvényre. Lényege, hogy AZ ŐSI FÖLDBIRTOK NEM AZ EGYÉN TULAJDONA, HANEM A CSALÁDÉ!
Ez korlátozta a birtokok adásvételét, elzálogosítását! Vagyis A MAGYAR FÖLD NEM TŐKE!

- A család teljes kihalása esetén visszaszáll a földbirtok a királyra, az egyetemleges magyarságra, mint eszmei megjelöléseként a SZENT KORONÁRA!

- Az első szabadkőműves mozgalmak ennek a védvonalnak a szétzúzását célozták meg! Széchenyi HITEL c. munkája ezt támadja, és a fejlődés gátjának tekinti!

- Az 1742-ben alakult BÉCSI PÁHOLY felvilágosultnak minősített tagjai is ezt célozták meg.

Széchenyi is szabadkőműves volt, és rabul ejtette a zsidó pénzvilág révén finanszírozott TECHNIKAI FEJLŐDÉS! Nem látott a jövőbe, hogy az ŐSISÉGI TÖRVÉNY FELADÁSA A ZSIDÓ BANKOK KEZÉBE JUTTATJÁK A MAGYAR FÖLDET!

Ezt az ŐSI ÁRPÁDHÁZI TÖRVÉNYT FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR 1852 ÉVI ŐSISÉGI PÁTENSE SZÜNTETTE MEG! Így a hitelező bankok elvihették a fedezetként már felhasználható földet. Tőkespekuláció tárgyává vált a magyar föld!

Vitát nem képez, hogy az ősiségi törvényt korszerűsíteni kellett volna.

Például:

A hosszútávú bérleti jog eladható!
A föld tőkejövedelme eladható bizonyos időre, stb.

Angliában ezt sikeresen megoldották a MAGNA CHARTA jogelveinek szellemében.
SAJNOS A HABSBURG-HÁZ MAGYARÍRTÓ SZEMLÉLETÉVEL PÁROSULÓ SZŰKLÁTÓKÖRŰ MAGYAR REFORMNEMESSÉG ELHERDÁLTA A LEGNAGYOBB KINCSET, A MAGYAR FÖLDET!

Tehát a hiba régi keletű. A kapitalista zsidó pénzvilág, melynek ideológiai hadoszlopa a szabadkőművesség előbb elvakít, elbutít, azután megfolyt!

Közben, hogy álcázza szándékait, a rablott pénzből visszacsurgat valmait, néhány kórházat, mentőállomást, vakok intézetét alapít!

1868-tól sorra alakulnak a páholyok! Pozsony, Budapest, Nagyvárad, Miskolc, stb. Tevékenységük elsődlegesen a klientúra építés! Megfelelő kozmopolita nemzetidegen egyedeik vezető posztokra juttatása!
Korrupció kiterjesztése, politikai befolyás szerzése. Mindezeket jótékonykodással álcázzák! Teljessé válik a zsidó vezetés és érdekképviselet.

Az "AMIT NEM TUDSZ MEGAKADÁLYOZNI, ÁLLJ AZ ÉLÉRE" elv bizonyítéka az 1908-ban alapított MARTINOVICS nevet viselő páholy.

Kihasználva a teljesen jogos szociális elégedetlenséget, melynek okozója a zsidó rabló kapitalista tőke volt, ÉLÉRE ÁLLT A MOZGALOMNAK! A szociáldemokrata vezetők a radikális osztály-együttműködés fedőszerveként működött. Ez így volt sok helyen Európában.
ERRE AD VÁLASZT a HARCOM c. mű X. fejezete!
Ezek a Páholyok egy kaptafára működtek. Erős nemzetek belső szétzilálása, hogy a rabló‑zsidó tőke karmaiba hulljanak!
A művük volt az 1919-es vörösdúlás előkészítése, és a belső ellenség okozta nemzetösszeomlás és polgárháború!

A Horthy-rendszer liberális felforgató tevékenysége miatt megtiltotta!
1920 május 14-én a MOVE "Magyar Országos Védegylet" elfoglalja a Szabadkőművesek székházát saját céljára!
Ez a megmozdulás elősegítette, hogy megszülessen a belügyminiszteri rendelet a PÁHOLYOK FELOSZLATÁSÁRÓL!

Mondani sem kell, hogy illegalitásban folytatták tovább bomlasztó tevékenységüket!

Erőss Zoltán