width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.10.27.

2007. október 27., szombat

Zsidóuralom

Zsidóuralom

Hálózat amivel nem versenyezhetsz

„... az elmúlt évszázadok folyama alatt az európai keresztény népek kultúráját, czivilizációját, jólétét és jövőjét felváltva az arabok, tatárok és törökök fenyegették [...] úgy napjainkban az európai keresztény népek kultúráját, czivilizációját, jólétét s jövőjét egy, ama támadó népelemeknél nem kevésbé veszélyes, sőt, tekintve eszközeit és czéljait, azoknál tán még veszélyesebb idegen népfaj fenyegeti. S ez az idegen népfaj a zsidó népfaj. [...] A modern liberálizmus, amely mindinkább azonosítá magát az előretörő zsidóság érdekeivel, a zsidókra alkalmazva, ál-liberálizmussá változott, s a zsidók kezében kényelmes eszközzé vált, világuralmi terveik megvalósítására s az európai keresztény népek békóba verésére. […] A népek velőjén rágódó s a zsidó pénzhatalmasságok által folyton növelt roppant államadóssági terhek mellett, az egyes eladósodott államok kormányai puszta zsidó agenturákká, zsidó pénzbehajtó közegekké süllyedtek.”

„Tehát az egész zsidóság – nem csupán az európai – egy nagy ármádia, mely az »Alliance israélite universelle« vezénylete alatt a világuralomért küzd, csakhogy e küzdésnél teljesen hiányzik lovagias jelleg. [...] A berlini congressus alkalmával bebizonyult, hogy az »Alliance israélite universelle« már most is nagyhatalom.. .”

„A mai zsidóhatalomnak a gyökere a szabadkőmüves páholyokban van. [...] A szabadkőmüvesség, bizony el kell ismerni, kész eszköz az »Alliance israélite universelle« intrigansainak kezei között. [...] Kétségtelen, hogy a vallás dolgában atheista, szabadkőmüves és nihilista, az elvek dolgában pedig rationalista zsidó, nem »Mózes fia« többé. [...] de azért mégis zsidók szivben és vér szerint [...] mégis ápolják a világuralom ábrándját. Bármely zászló alatt küzdjenek s bármely czimek alatt szerepeljenek is, ők tehetségük szerint népük érdekeinek szolgálnak s Izrael fejeinek tervét mozditják elő.”

„»a kommunista, a szocialista, a forradalmár zsidó csak előharcosa, élő tankja a kapitalista, imperialista zsidóságnak, s győzelmük esetén meghamisítják a kommunizmust, megsemmisítik a szabadságot, széttörnek minden szociális jogot, a proletárt csak vak eszköznek tűrik meg, s kommunizmusuk, szocializmusuk nem más, mint átmenet egy új, most már az egész faj szélesebb alapjaira fektetett kapitalizmus világuralmi berendezkedésére« [idézi Csurka István] Utaltam rá, hogy ha van Szabó Dezső-i tézis, amit igazol történelmünk, úgy ez az.”

„Elegem van az irracionális aránytalanságokból, elegem van a hatóságilag szentesített kettős mércéből, elegem van a Nemzetközi Média Színházból, ahol mindig ugyanazok az arcok, ugyanaz az akcentus, ugyanaz a történet kerül bemutatásra: a roppantul ősi, roppantul művelt, roppantul humanista Törzs, amely állandóan és szünet nélkül ki van téve a kevésbé ősi, kevésbé művelt és kevésbé humanista külvilág támadásainak. [...] »szeretnének félelem nélkül élni«, miközben tőlük retteg – vagy fizikailag, vagy pénzügyileg, vagy jogilag a fejlett világ szignifikáns része. Elegem van abból, hogy ez a néhány million bőrébe nem férő, izgága hangoskodó, amely a világ minden országában ott van, mint statisztikailag elenyésző kisebbség, kivétel nélkül mindenütt úgy viselkedik, mintha ő lenne a többség. [...] Hogy mi jogos és mi jogtalan, azt ők mondják meg, nem a törvény.”

„A világ csak arról van értesítve, időnként, hogy az USA szenátusa, kormánya évi »X« milliárd dollár vissza nem térítendő segélyt szavazott meg Izraelnek. [...] Izrael fenntartásának költségeihez nemcsak a háborúk költségeit kell hozzáadnunk, hanem békefenntartásokét is, és annak a technikának a költségeit is, amellyel ezt a sok pénzt előteremtik. A technika: a globalizmus. [...] az összes országokhoz, nemzetekhez valamilyen módon kötődő nagytőkés csoportok közül az izraeli és a világon másutt működő zsidó tőke tudja a legjobban igénybe venni és a maga hasznára fordítani a globalizmust. Izrael a globalizmus szimbólumállama. [...] ha látjuk azt az elszántságot és összefogást, amely Herzl Tivadar első gondolata óta áthatja az államteremtőket, látnunk kell azt az előrelátást is, amelyik az összes információ birtokában, s a holokauszttal a háta mögött felkészül az új világfelosztásra és biztonságot teremt véreinek.”

„A cionista érdekszövetség olyan magatartást kényszerített az Egyesült Államokra, ami ellentétes Amerika érdekeivel, de kifizetődő Izrael számára. [...] Fullbright szenátor, a szenátus külügyi bizottságának elnöke 1973-ban elhatározta, hogy bizottsági meghallgatásra idézi a vezető cionista lobbistákat, azzal a céllal, hogy föltárja titkos tevékenységüket, Izrael barát lobbizásukat. Nyomozásának eredményeit Fullbright szenátor 1973-ban A nemzettel szemben című tanulmányában összegezte: »Az izraeliek ellenőrzik a kongresszus és a szenátus tevékenységét. Szenátor kollégáimnak körülbelül hetven százaléka egy idegen érdekszövetség nyomására és nem saját meggyőződéséből szavaz.« Fullbright szenátort már nem választották meg a következő választásokon.”

„Persze lehetséges, hogy évtizedek, évszázadok vagy akár évezredek óta különböző titkos társaságok irányítják az emberek sorsát, sőt bizonyos mértékig valószínű is. A származás, a tudás, a rang, a pénz hatalma külön-külön vagy együtt világhódító erővé válhat, vált és válik is, s nekünk magyaroknak nincs sok esélyünk, hogy valaha is belelássunk a kiválasztottak kártyáiba, magas falakkal övezett kertjeibe, s főképp bankszámláiba. A titkokat titkosítják, a paktumokat letagadják, az összeesküvéseket agyrémeknek nyilvánítják, a túl kíváncsiakat megölik vagy megvesztegetik.”

Élettér elfoglalása

„Tekintve, hogy ezen elemnek bel- de különösen bevándorlás által külterjüleg való gyors szaporodása s ennek folytán az országnak főleg a bevándorlott zsidóság által való elárasztása több izben a sajtó minden pártárnyalata felszólalásának tárgyát képezte, s ezen kérdéssel a közönség évek óta élénken foglalkozik [...] kérdem a t. minisztériumtól: Van-e szándéka az incolátust szabályozó törvény javaslatnak az eddigi kormányok által több izben igért, de soha nem teljesitett benyujtásával, egy e tárgyban hozandó törvény létrejöttének eszközlése által, az országot elárasztó külföldi zsidóság itten való meghonosulásának lehetőleg gátat vetni?”

„Őseinktől reánk maradt örökségünknek: hazánk földjének a zsidóság által békés fegyverekkel való csöndes elhóditása van folyamatban, a mely föld inog már lábaink alatt, s ha haladék nélkül a visszahóditás munkájához nem fogunk: az végkép kirántatva lábaink alól, saját hazánkban idegenek leszünk.”

„Az [2000] pedig már a kilakoltatások éve lesz. Sok betelepülőt kell addig befogadni. No, nem Erdélyországból, a Hargita tövéből, lejtőiről, hanem távoli orosz, ukrán gettókból, mivel a Közel-Kelet megtelt és oda többet nem vihet be Netanjahu, akárhogy fenekedik is.”

„Most még titkos, rejtett a betelepítés, de ha uralmon lesznek négy év múlva is, nyilvánossá és pöffeszkedővé teszik új honfoglalásukat. Új negyedek épülnek be a Közel-Keletről, Ukrajnából és Oroszországból betelepülteknek és a világ minden nációjának az Ígéret Földje lesz a volt magyar haza. [...] A MIÉP ebben a helyzetben kulcskérdés. Mindent félretéve képes lesz együttműködni mindenkivel, aki feláll ez ellen a palesztinizálás ellen.”

,,167 cég, amelyeknek mégiscsak módjukban van izraeli pénzelőik megbízását teljesítve onnan, vagy máshonnan, de ott is jóváhagyott személyek számára ingatlant vásárolni, a nagyobbaknak a plazaépítésekbe és más városátalakító tevékenységekbe befolyni, ez bizony már szignifikáns. Ez már megszállás, vagy legalább előkészület arra. [...] új más kultúra megteremtését célozzák. [...] A bevásárlóközpont- és plazakultúra nemzetidegen, de ne gondolja senki, hogy csak üzleti célokat szolgál. Igen, elsősorban és jelenleg azt, de a teljes feltöltődés után ezek a nemzetközivé lett város legfontosabb közterei lesznek. [...] A város nemzetközi, a vezetői zsidók, a tulajdonosok, akik az őrzött lakóparkokban laknak. Mi pedig, akik kint lakunk, és fő örömünk egy félnapos ténfergés a plazában, elvagyunk itt. Jó kis ország ez! Mi is volt a neve azelőtt?”

Gazdaság

„Rothschild kölcsönadta aranyaiból kovácsolt békók évről-évre mind szorosabbra lőnek a nemzet kezeire és lábaira verve ugy, hogy ma voltaképpen ez a kozmopolita pénzhatalmasság és uzsorás armádiája parancsol Magyarországnak, és szabja meg még hazánk belpolitikájának irányát is. [...] »s ha majd a teljesen kifejlett magyar vállakozási szellem által vezérelt magyar munkás kezeket hazánk dús kincseinek kiaknázásával fogjuk egész erővel foglalkozni látni: eltünik szemeink elől az a kietlen látvány is, hogy hazánkban a nemzeti vagyonosodás forrásait nagy részben idegen kezek idegen érdekek csatornáiba vezetik.« [idézi saját magát]. Íme az én antiszemitizmusom alapeszméje itt van kifejezve e szavakban: hazánkban a nemzeti vagyonosodás forrásait nagy részben idegen kezek idegen érdekek csatornáiba vezetik.”

„A valódi népakarat, utján a kormányig egészen elvész, s amit aztán a többség kormányának neveznek, gyakran semmi egyéb, mint egy idegen hatalom végrehajtó közege. És igy áll a dolog a Tisza-kormánnyal. Senki se higyje, hogy a magyar nép többsége a szabadelvü usurpator (a szó jelentése : eltérítő, elszívó) politikai meggyőződésén van. A jelenlegi kormányrendszer Magyarországon természetellenes, teremtve és fenntartva az erőszak és álnokság által. [...] Tisza oltárokat emel a szabadságnak, és a szabadelvüség főpapjai feláldozzák a szabadságot a szabadelvü zsidóság bálványának.”

„Minthogy az európai bölcs kormányok, mind magokat, mind népeiket egészen a zsidó bankárok és zsidó uzsorások zsebébe czivilizálták, tehát a Rothschild zsebébe meghunyászkodva fülelő kormányunktól és azt vakon, gépileg támogató képviselők többségétől a zsidóügyre nézve legalább egyhamar orvoslást, kivált olyant a mibe köszönet lenne nem várhatunk [...] Rothschildnak nagyon sok pénze van, – Rothschild pedig zsidó. A mi civilizált kormányunk pedig 300 millió forint jövedelem mellet is mindig koldus, s mindig a zsidókra szorul. [...] láthatjátok, hogy biz itt nem Tisza Kálmán az ur – sem nem Szapáry ur, hanem a zsidó, az a zsidó ki a kormányokat éppen ugy megrontja, mint a kisebb uzsorások az egyes lakosokat megrontják és szolgáikká aljasitják.”

Zsidó média

„A gazdasági téren kívül a judaismusnak eddig leginkább a journalisztikai tért sikerült hatalmába keriteni ugyannyira, hogy – csak monarchiánkról beszélve – a lajthántuli lapok legtöbbje, de a mieinknek is legnagyobb része a zsidóság kezében van; vagy legalább mögöttük ott áll ezen kasztnak egy-egy őrszemet képződelegátusa. Alkotmányos országokban a közvélemény lévén a mérvadó elem: a pénzhatalmon kivül, [...] Annak utján maskiroztatnak a zsidóság tendentiái.”

„A zsidók a közvélemény korlátlan uraivá, gyártóivá vetették fel magukat. Minden ellenük emelendő bármily alapos panasz elnyomatik, minden a zsidó uralmat csak a legtávolabbról is veszélyeztetni látszó czikk félreértetik [...] Ezen állapotnak következése az az intellektuális rabszolgaság, s a zsidósággal szemben uralkodó morális gyávaság, amely korunknak egyik legjellemzőbb vonása.”

„És fájdalom, ma-nap már hirlapirodalmunkat csaknem teljesen a zsidóság uralja. Zsidó kiadók, szerkesztők és zsidó írók kezetfogva működnek azon, hogy irodalmunkat lerántsák azon magaslatról, hova azt hivatottak lelkesedése emelte. ”

„A kinyilt szemekbe port hint a zsidósajtó. [...] Igen a zsidósajtó gunyolja ki piszkos cynismusával egyformán a Don Quichote-féle álmokat és a nemzeti szent törekvéseket. Nálunk nem a nemzeti hangulat teremti a journalisztikát, hanem a napisajtó a közérzületet. Ez pedig zsidó zsoldban áll. ”

„1996 elején születik meg a médiatörvény, aminek következtében gyorsan megalakult a két kereskedelmi csatorna, anélkül, hogy kifizetné az ügylet alapján járó áfát, és egyidejűleg rendszeres pusztítás áldozatává lesz a Magyar Televízió, és a nemrégiben alakult Duna TV is a létéért, a fennmaradásáért küzd. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy mindkét kereskedelmi televízió, de elsősorban a TV 2, a ma már »mosógép«-tévének nevezett, a Bronfman család tulajdonában van, és az irányítása is ennek megfelelő. Edgar Bronfman úr tudvalevőleg a zsidó világkongresszus elnöke. [...] Az izraeli befektetések zsidók számára létesülnek, azokat magyar zsidók irányítják, akik jól ismerik a terepet. Ennyi. Nincs ez másként a másik befektetési ágazatban, a telekommunikációban sem. Ahol pedig ez csak foghíjasan működik, mint az Állami Televízióban és Rádióban, a foghíjak betömése céljából ezeket állandóan kereszttűz alatt tartják.”

„Ma is, mint a Kádár-Aczél-korszakban a volt Aczél-huszárok, egy szigorú faji összetartozás kötelékébe tartozók döntik el, hogy a tényeknek, igazságoknak és hazugságoknak mekkora hányadát és milyen elegyét vessék oda a nép elé.”

„A magyar cigányság most iskolába jár: a követelőzés iskolájába. A bankárkaszt képernyősei és Nép-szava-szabadságos nemzetközi jegyzetírói tanítgatják őket a kormánytól s a magyar nemzettől követelni.”

„A Magyar Rádió hírműsorait és más lényeges osztályait is markában és uralma alatt tartó volt pártállarni, semmilyen átvilágítást ki nem álló, neoliberális és kommunista, de már régen pártatlannak nyilvánított vezetők köre: riporterek, műsorvezetők, szerkesztők, Bolgár György és bolgárgyörgyök csapata […] megszervez tehát egy találkozót Marinovich Endrével. A főszervező Benedek István Gábor, a Mazsihisz embere, legalábbis ezt adják hírül a lapok.Ez nem véletlen. Ha az Antall-kormányból jött ember esélyt kap valamilyen vezetői állásra, azt mindig körül kell mazsihiszezni. »Keményen, vastagon.« A Mazsihisz a Zsidó Világkongresszus meghosszabbított karja. A volt kabinetfőnöknek pontosan kell tudnia, hogy akik körülveszik, minek a nevében beszélnek. Kérnek, ajándékoznak, fenyegetnek. [...] A rádió maradjon meg fennhatóságuk alatt. Továbbra is a Népszabadság hasonszőrű figuráival együtt irányítsák a magyar sajtót és a rádiókat, tévéket, segítsenek a rombolásban a kereskedelmi televízióknak, amelyek a Bronfman-család, azaz a Zsidó Világkongresszus tulajdonosi befolyása alatt állnak. […] A »bolgárok« tehát nemcsak a maguk nevében szóltak, hanem az ügy nevében, amelyik pontosan ugyannyira magyarellenes, mint az említett másik kettő.”

Kettős mérce

„Avagy egyes-egyedül csak a zsidóságot nem szabad kritika tárgyává tenni? – Ha szabad a jezsuiták, az »ultramontánok,« az aristokratia, a »nyárspolgárság,« a hadsereg, sőt még a korona ellen is többé-kevésbé éles kritikát irni; – ha lehet és szabad a 60 milliónyi németséget [. . .] a legsértőbb gúny tárgyává tenni, sőt ellene gyűlöletre izgatni; – ha lehet és szabad a 100 milliónyi szlávság ellen, [...] az embernek kénye-kedve szerint pökködni s ellene gyűlöletre izgatni: nem látjuk be, miért ne szabadna, az egész földön mintegy 8-10 milliónyi fővel található zsidó nép viselt dolgai felett is elmélkedni akkor, a midőn ezen »viselt dolgok« annyira kihivják a kritikát. Minden nemzetnek, minden állami és társadalmi intézménynek tűrnie kell a kritikát; egyes-egyedül csak a zsidóságot nem szabad kritika tárgyává tenni?”

„...a zsidók már most is sikeresen életbe léptetik azon dogmát, hogy felségsértéshez hasonrangu bün, a zsidó faj ellen bármit is mondani [...] csak az emberiség kérlelhetetlen ellensége: a zsidó élvezi az immunitást.”

„A második világháború óta parancsoló követelmény, hogy Jahve »kiválasztott népéhez«, a »Föld sójához«, »idősebb testvéreinkhez« (II. János Pál dixit) a filmekben is csak a legmélyebb hódolattal szabad közeledni, nekik tehát a hozsanna úgymond születési alapon kijár, nem is beszélve az illendő köszönetről, amely a rengeteg »jótéteményért« illeti őket, amiben időtlen idők óta a világot részesítik. Nem kedvez az objektív, tehát már csak emiatt is antiszemitának minősülő megnyilatkozásoknak az a tény sem, hogy az amerikai filmgyártás legalább kilencven százaléka zsidó kézben van... ”