width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2015.06.21.

2015. június 21., vasárnap

RSS-Feed of Scall Fast

We do it all day. Let us teach you what we've learned. Learn how the experts market their startups. Grab the free ebook.
From our sponsors
 

 

RSS-Feed of Scall Fast
SF

Nincs mit köszönni, de amúgy az ilyen "anarki" féle koszvadék libernyák szaroknak, akik 99,99%-a zsidó...
6/20/2015 5:37:04 PM

Nincs mit köszönni, de amúgy az ilyen "anarki" féle koszvadék libernyák szaroknak, akik 99,99%-a zsidó. Az eszmék is tőlük származnak, a világpusztításban való együttműködésük közös nevezője / bizalmi alapja is a származásuk adta természetes érdekközösség.

Ezért nem kell a károlyi szobor se, mikor elvitték az Országház elől azt a fémhulladékot pontosan az a ballib csürhe ajvékolt érte ami a köztársasági hagyomány részeként tekint még ma is a népgyilkoló, országvesztő tanácsköztársaságra! Mondjuk igaz, az eszmei folytonosság tényleg megvan! 444 :P

Ugyanazt neki, mint a "szégyellem, hogy magyar vagyok" fórumtéma-indító vadbaromnak, ne aggódj sose voltál az, csak egy hazátlan nemtelen szarházi. Ilyen meredek történelemhamisítással a zsidóság kárára akár csak viccből merne, meglátná meddig volna állása a gawkernél. ;) Az ilyenek zöme amúgy drogos is. Pank, vazze. Ha nem zsidó, de szerintem az, akkor is egy nyomorult csicska. Abba rúg bele, amibe a hivatalos mainstream szerint bele KELL rúgni, az ilyen nem "punk" vagy "alternatív", hanem zsidóbérenc, vadkapitalizmus mentegető, mechanizmus magyarázó.

Röhögnék rajta, ha egy ilyen anarki félét az élet részesítene saját hülyesége következményeiben, pl valami vadember "menekültek" azaz illegális határátlépők erőszakkal beköltöznének a lakásába és őt kidobnák, egyfajta Trianon kicsiben. Teljesen igazságos lenne, nem? Aki bevándorlásügyben realista üzeneteket hordozó plakátokat tépked vagy másokat arra buzdít, annak minek személyes élettér ugyebár. Mutasson jó példát, adja át a lakását, sőt ossza szét minden vagyonát a szegények közt.

A határon túli magyaroknak megadott magyar állampolgárság ELLEN voltak és vannak ugyanezek a libsi szemétpublikálók és politikusok. 2004 december 5. előtti kampány, 2010 májusa után újra felmelegítve. Csak mert azok a magyarok jellemzően nem az óhéber fajtajellegzetes "baloldali, zöld, liberális" pártokra szavaznak.

Bayer Zsolt: Kinek köszönhetjük Trianont?

jobbegyenes 2015. 06. 20.

http://www.flagmagazin.hu/jobbegyenes/bayer_zsolt_kinek_koszonhetjuk_trianont

„Kitüntetik Apponyi Albertet, aki elintézte nekünk Trianont" – ezzel a címmel jelentetett meg „cikket" a 444 nevű furcsa kis hon(talan)lap anarki fedőnevű plüss csegevarája.

Régi jó barátunk ő minekünk. Most azzal van baja, hogy posztumusz Magyar Örökség Díjat adományoznak Apponyi Albert grófnak, aki 1920-ban a magyar delegációt vezette a béketárgyalásokon. Anarki neki tulajdonítja a trianoni békediktátumot.

Akkor – a teljesség igénye nélkül – nézzünk néhány tényt.

Kezdjük az elején: az Antant hatalmak (és legfőképpen a gazember Benes) azt hangoztatták, hogy a háború kirobbanásának első számú felelőse Budapest. Benes erről így beszélt:

„A Szent István egykori koronájához tartozó területek uralkodó osztályai által képviselt magyar népet minden szövetséges egyöntetűen a világháború legfőbb segítőjének, ha ugyan nem az első számú felelősének tartja. A magyarok már a háború előtt is azon mesterkedtek, hogy a propaganda minden eszközével elkendőzzék a korábbi magyar kormány és főleg bizonyos arisztokrata kormánykörök tetteit. Ám mindezek ellenére a háború folyamán sikerült lelepleznünk a magyar oligarchia valódi lényegét, valamint Magyarországon a háború előtt és alatt uralkodó valódi állapotokat. Az egész világ elborzadt ezeknek a tősgyökeres mongol politikai viszonyoknak a láttán, és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő."

Ehhez képest Ferenc Ferdinánd trónörökös legfőbb politikai törekvése az volt, hogy a Monarchia államalkotó nemzetei közé beemelje a szlávságot, így a dualista Monarchiát „trialista" Monarchiává tegye. Ezzel pedig átmentette volna a Monarchiát, megtartva azt a közép- és kelet-közép-európai térség nagyhatalmának. Éppen ez állt viszont ellentétben az angol és francia törekvésekkel, amelyek a Monarchia megszűntetését tűzték ki célul.

Ezért kellett a trónörökösnek meghalnia.

Talán egyszer majd megtudjuk, Gavrilo Princip szerb „anarchista diák" ujját vajon melyik titkosszolgálat tette a ravaszra. Az angol? A francia? A kettő együtt? Mindegy. A lényeg, hogy a háború kirobbanásáért is ezek az erők viselik a legnagyobb felelősséget.

Miképpen a trianoni békediktátumért is. De az kétségtelen, hogy a békediktátum magyar tragédiájáért, ami a legnagyobb tragédia volt, hazai erők is felelősek. Súlyosan felelősek. De e felelősök között egyáltalán nincs ott Apponyi Albert gróf.

Nézzük a további tényeket!

Az 1915-ös londoni szerződésben az Antant már odaígér Szerbiának magyar területeket, illetve a Román Királyságnak ígérik Erdélyt valamint egész Kelet-Magyarországot(!) a Tisza vonaláig. (A románok jelleméről elég annyit elmondanunk, hogy öt perc alatt szenvedtek vereséget a Monarchiától, és a háború utolsó napjaiban üzent hadat ismét Ausztria-Magyarországnak, amikor már látszott a vég, és semmiképpen sem akartak lemaradni a koncról.)

A következő lépcsőfok a tragédia felé vezető úton 1918 ősze. Összeomlik a nyugati front, Horvát-Szlavónia kimondja elszakadását a Monarchiától, a Károlyi kormány pedig bejelenti a hadsereg feloszlatását (!). Egyetlen számottevő haderő marad az országban, a Székely Hadosztály. Ekkor Románia, Szerbia és Csehszlovákia hadseregei bevonulnak az ország ezen nemzetiségei által lakott területeire, hogy kész helyzetet teremtsenek a majdani béketárgyalásokon. Mivel nincs hadseregünk, az említett csapatok ellenállás nélkül vonulhatnak be a történelmi Magyar Királyság területére. Csak összehasonlításképpen: ugyanekkor a szintén feldarabolásra ítélt Törökországnak nem egy Károlyi Mihálya, hanem egy Kemál Atatürkje volt, aki hadsereggel akadályozta meg a nekik szánt szomorú véget. Talán erre is gondolt a liberálisok egyik ikonja, Sigmund Freud, amikor így fogalmazott Károlyiról:

„A magyaroknak sok okos grófjuk van, de pont a legbutábbat kellett elnökké választaniuk."

És ideje megismerkednünk még egy névvel, Linder Béláéval. Ő írta alá a belgrádi egyezményt 1918. november 13-án éjjel. A belgrádi egyezményben Magyarország beleegyezik a demilitarizált övezetek megszállásához. (Linder Béla híres mondata volt, miszerint „nem akarok katonát látni!"; mármint magyar katonát. Amikor ez a rohadék megdöglött, Belgrádban temették, katonai tiszteletadással!)

Nem sokkal később, december 3-án, a Vix követeléseitől megijedve Károlyi kiáltványt intéz a magyar néphez.

A kiáltvány így hangzik:

„Magyarok!

Vyx, a keleti szövetséges hadseregek nevében követeli, hogy a magyar csapatokat vonjuk ki az egész tót vidékről, mert a cseh hadsereg beavatkozására a csehszlovák állam fel van jogosítva. Ugyanekkor román csapatok szállják meg Erdélyt és átveszik a közigazgatást. A fegyverszüneti szerződéssel ez ellentétben áll, de a kormánynak nincsen hatalma ezeket a követeléseket és tényeket megváltoztatni. A kormány a magyar népköztársaság nevében ünnepélyesen kijelenti, hogy e kényszerűséggel szemben az ország semmiféle jogáról le nem mond. A joghoz és igazsághoz ragaszkodik. Hajoljatok meg a kényszerűség előtt, mert minden erőszak csak ronthatná helyzetünket a nemsokára összeülő békekonferencia előtt. Magyarország területi épségét sokszor fenyegette veszedelem. Mégis újból eggyé lett. A természet teremtette ilyenné. Mi kívánjuk, hogy a jövőben necsak az élettelen természet, hanem testvéri szeretet is kapcsolja hozzánk összes nem magyarajkú polgártársainkat. Ma is készek vagyunk teljes közigazgatási és kulturális autonómiát adni a velünk élő Összes- nemzeteknek. Szabad demokratikus keleti, Svájcot akarunk csinálni a régi Magyarországból. A határainkon túl élő szomszéd népekkel is barátságos és békés megegyezést keresünk és remélünk. A kormány most demokratikus átalakuláson dolgozik. Ide sorolja a földreformot is. Ezek lesznek erősségeink a jövőben, az eljövendő késő évszázadokban is. A népek szívbéli kibékülésének ideje is el fog következni. Álljunk úgy a világ előtt, mint akik ennek az időnek elkövetkezését tőlünk telhetőleg mindenben előmozdítottuk.

A magyar népköztársaság nevében:

Károlyi Mihály miniszterelnök."

Eközben a román hadsereg megszállja Erdélyt. A „hadsereg" 6000 főből áll, morálja, harci ereje szinte nulla. Ehhez képest a Károlyi kormány december 20-án elvezényli Kolozsvárról a Székely Hadosztályt, így a románok karácsonykor ellenállás nélkül vonulnak be Erdély fővárosába. A magyar hírszerzés folyamatosan tájékoztatja a kormányt arról, hogy a román haderő nem képvisel semmilyen komoly erőt, néhány zászlóaljat kell csak mozgósítanunk és az egész Kárpát-medencéből ki tudjuk őket takarítani, de Károlyi mindenhol a visszavonulást rendeli el.

Ilyen körülmények között ül össze 1919 január 18-án a békekonferencia.

Majd pedig hatalomra jut a patkánylázadást követően a Tanácsköztársaság.

A tanácskormányt egyetlen nyugati és antant állam sem ismeri el. Létének puszta ténye rengeteget ront Magyarország későbbi esélyein, Benes például hosszan értekezik arról, hogy ők (a csehek és a szlovákok) védik a nyugatot és Közép-Európát a magyar bolsevizmustól, ezért is érvényesíteniük kell területi igényeiket. A vörösös pedig nem hajlandóak lőszert és élelmiszert juttatni a Székely Hadosztálynak, amely így végül kénytelen letenni a fegyvert, miáltal a románok akadálytalanul vonulnak fel egészen a Tiszáig. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy a Vörös Hadsereg Stromfeld Aurél irányításával visszafoglalta a Felvidék jelentős területeit, bevonult Zólyomra és Érsekújvárra. Ekkor Clemenceau jegyzékben követelte a tanácskormánytól, hogy vonják vissza a magyar csapatokat a Felvidékről. Cserébe –micsoda kegy!- megígérte, hogy meghívják Magyarországot a békekonferenciára.

A proletárdiktatúra vezetői elfogadták az ajánlatot. Az egyetlen tisztességes ember közöttük, Stromfeld Aurél azonnal lemondott minden tisztségéről.

A patkányok eltakarodása és Horthy hatalomátvétele után némileg konszolidálódott az ország helyzete.

S végül így utazott ki a magyar küldöttség a békekonferenciára. Arra a békekonferenciára, amelyre a béketanács semleges bizottságot jelölt ki még 1919 januárjában, hogy az állapítsa meg az etnikai határokat. Ezt a semleges bizottságot két cseh származású amerikai állampolgár vezette, Jan Karmezin és Robert Kamev. Az ő hamis jegyzőkönyveiket vette figyelembe a békekonferencia, Teleki térképei helyett, s így lett a trianoni béke során román etnikumú Nagyvárad és Kolozsvár, és szlovák Kassa meg Dunaszerdahely.

A békekonferenciára meghívott magyar delegációval pedig így bántak a győztesek:

„Apponyi levele, melyben nemcsak a békefeltételek írásbeli átadását, hanem tényleges tárgyalásokat kér, éppúgy, mint több más, a Béketanács elnökéhez intézett jegyzékünk és levelünk válasz nélkül maradt, Végül aztán mégis kaptunk egy meghívót a Quai d'Orsayba, a francia külügyminisztérium palotájába a békefeltételek átvételére. Az ülésre, mely a Quai d'orsay Salle de l'Horloge nevű termében zajlott le csak elnökünk, az 5 fő delegátus, azaz Popovich, Walkó, Bethlen, Teleki és jómagam, meg néhány szakértő volt meghíva. Egy hosszú, nagy terembe vezettek be bennünket, ahol a Béketanács már panoptikumszerű formában az emelvényen ült. Valószínűleg szándékosan igyekezték a „vádlottak a bíróság előtt" pszichózist kelteni."

Ezt Somssich László, a delegáció egyik tagja írta meg emlékirataiban.

A magyar delegáció 1920 január 7-én érkezett meg Párizsba. A magyar delegációt megérkezése pillanatában a Neully-ben lévő Chateau de Madrid szállóba vitték, és ott házi őrizetben tartották, vagyis egyszerűen nem vehettek részt a konferencián. Január 16-án adtak lehetőséget arra, hogy a magyarok is kifejtsék álláspontjukat. Ekkor azonban már véglegesen lezárták a béketervezetet és annak pontjait. Apponyi ekkor mondta el nagy hatású és híres beszédét, de sajnos, teljesen hiába.

Hát ennyit Apponyi gróf Trianonért viselt felelősségéről, és ennyit az Anarki fedőnevű plüss csegevara felelősségéről. Ez utóbbit amúgy ideje lenne számon kérni végre. Valahogyan. Bárhogyan. Nekem mindegy a formája.

Bayer Zsolt

forrás: Bádog - Bayer Zsolt blogja

 

Nick Griffin angol EU képviselő az európaiak irtásáról Nick Griffin elmondta az EU parlamentben, hogy...
6/20/2015 5:01:29 PM

Nick Griffin angol EU képviselő az európaiak irtásáról

Nick Griffin elmondta az EU parlamentben, hogy az európaiak ellenségei, a baloldaliak, kapitalisták és cionisták célja az európaiak kiirtása saját hazájukban. Ezt nem-fehér bevándorlás és fajkeveredés útján akarják elérni, és folyamatosan hajtják végre gonosz tervüket. Tervük és akcióik fajirtás jellegűek, melyeket le kell állítani és azonnal megszüntetni annak kivitelezését.

Az apropót a nyilatkozathoz a nagyszámú néger adta, akik a tengeren át lyukas hajókon akarnak Európába bejutni és itt maradni.

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=yR-Robu06kY

 

Nemierőszak-dzsihádról beszélnek Svédországban http://kitartas.net/2015/06/18/nemieroszak-dzsihadrol...
6/19/2015 4:46:51 PM

Nemierőszak-dzsihádról beszélnek Svédországban

http://kitartas.net/2015/06/18/nemieroszak-dzsihadrol-beszelnek-svedorszagban

Stefan Löfven svéd szociáldemokrata kormányfő Budapesten a bevándorlásban rejlő lehetőségekről beszélt, és azzal indokolta ennek szükségességét, hogy „a menekültek nélkül nehéz lenne fenntartani a jóléti rendszert". Eközben a Malmö külvárosában, Jägersróban élő, templomba járó átlagpolgár egyre inkább csak a bűnözés és az erőszak terjedését látja az újonnan érkezőkben.

Egyesek úgy vélik, a bevándorlóknak közük van a hétvégén holtan talált tizenéves lány halálához, és összefüggésbe hozzák őket a szervkereskedelemmel és a bűnbandák közti véres leszámolásokkal is.

Az erő szerintem azt jelenti, hogy egy svéd a földre borul előttem, és megcsókolja a lábaimat – idéz egy 15 éves arab fiút a lundi egyetem szerkesztésében megjelent, Háború a svédek ellen című, a Malmőt rettegésben tartó muzulmán tinédzserbandákról szóló Petra Åkesson-tanulmány. Sokak szerint Svédországban a bevándorlók agresszív viselkedése számos bűncselekmény eredője, és sokszor sajnos ez be is igazolódik. A Malmö külvárosában, Jägersróban élők körében járva határozottan az lett az érzésünk, az átlagpolgár egyre inkább csak a bűnözés és az erőszak terjedését látja a bevándorlás hátterében.

A legutóbb Lisa Holm esete borzolta fel a kedélyeket; a lány egy blombergi kávézóból június 8-án, szombaton este, munka után indult haza, de soha nem érkezett meg. Egy hétig kutatott utána a hatóság és csaknem ezer önkéntes, aprólékosan átfésülve a környéket. Amikor még nem derült ki, mi történt, egy baloldali ismerősünk az úgynevezett eltűnt fehér lány szindróma tipikus esetének nevezte a történteket. A szociáldemokrata érzelmű, ötven év körüli szociológus, Alexander az amerikai politikailag korrekt sajtó által terjesztett frázisra utalt, amelynek az a lényege, hogy a média fokozottabban érzékeny a felső-középosztálybeli, fehér bőrű lányok eltűnésére, mint a más etnicitású polgárokéra, különösen a színes bőrű férfiakéra. Alexander példaként hozza a két, 9 és 12 éves arab gyerek történetét, akik februárban tűntek el a malmöi pályaudvarról, és – teljes hírzárlat mellett – csak az egyiküket találták meg később, Dániában. Alexander beszélgetésünkkor még nem tudta – mert a rendőrség csak később hozta nyilvánosságra – hogy a hétvégén megtalálták Lisa Holm holttestét. A Lidköping település melletti Blomberg faluból eltűnt, 17 éves, szőkésbarna, skövdei lányt a hatóságok mellett több mint 900 önkéntes kereste hét napon át. A rendőrség a múlt hét végén a bűncselekménnyel összefüggésben letartóztatott három embert, két férfit és egy nőt, akikről semmilyen információt nem adnak ki. Azt a széles körben terjedő hírt sem erősítették meg, hogy a lányt halála előtt többször megerőszakolták. Az online közvélemény egy része muzulmán bevándorlókat gyanúsít, abból kiindulva, hogy Svédországban a nemi erőszakért elítélt férfiak több mint 80 százaléka bevándorló, javarészt iszlám országból érkező migráns.

Kedves liberális demokratiáink nagyon szeretnék már, ha az ott egy magyar zászló lenne...

Több mint hétezer, főként fiatalkorú ember tűnik el évente Svédországban, de Lisa Holm esete különösen heves indulatokat kavart fel és fokozott médiafigyelmet váltott ki. – Azt hiszem, az Aftonbladet nevű lapban olvastam egy cikket, amiben előre temették a tizenéves lányt, azt sugallva, hogy az eltűnésének köze lehet a szervkereskedő bandák svédországi jelenlétéhez. Svédország ugyanis már nemcsak tranzit- és célország, hanem kibocsátó ország is a nemzetközi ember- és szervkereskedelem területén. Ez döbbenetes! – mondta Alexander, miután kiderült, a lány meghalt.

Míg korábban Oroszországból, Nigériából, Albániából, Tanzániából és Thaiföldről érkezett a nagyjából évi 600 fős, főleg szexuálisan kizsákmányolt nőkből álló, egyirányú „tranzit", mostanában sokat hallani Svédországból eltűnt fiatalokról és kisebb gyerekekről, akiket soha nem találtak meg. A velünk szóba állók világnézetre tekintet nélkül mind ismertek valakit, akinek gyermekkorú rokona városi legenda ízű körülmények között tűnt el és soha nem került elő.

– Szerintem a rendőrség sok esetben eltitkolja egy-egy gyerek eltűnését, hogy ne keltsen pánikot – halljuk immár sokadszor a pánikkeltés elkerülésére tett lépések mindenhatónak tűnő érvét Hakantól, aki női felsőruhát árul hétvégente, mobil módon, autóból kipakolva, különböző Malmö környéki és Smaland tartományi kis- és nagyváros főterén. – Ez ugyanolyan, mint a nemi erőszaktevők esete, vajon miért most tudjuk meg a 2013-as statisztikákat? Félnek, rettegnek a felháborodástól, a hatóság és a média önmagát cenzúrázza – fogalmaz Hakan, hozzátéve, az elkövetők származását politikailag korrekt módon a sajtó úgy írja le: „nem európai hátterű" bevándorlók. – Én úgy tudom, az év első felében 1000-1500 nőt erőszakoltak meg a fiatal bevándorlók, az áldozatok harmada 15 év alatti. Valamelyik politikus nemierőszak-dzsihádról beszélt, és igaza van! – jelenti ki a férfi. – Ismerek olyan malmöi lányokat, akik estefelé az utcán eltakarják az arcukat, vagy sötétre festik a hajukat, csak hogy kevésbé keltsék fel a helyi szomáliai vagy szír fiúk érdeklődését. Azt ugyanis mindenki tudja, a fiatal lányok is, hogy a nemi erőszak miatt elítélt tettesek 85 százaléka külföldön vagy külföldi szülőktől született, szíriaiak, marokkóiak, algériaiak, tunéziaiak, líbiaiak – fejtegeti dühösen Hakan. – Persze a baloldali kormány védi őket, hiszen az állampolgárrá váló bevándorlók általában a szociáldemokratákra szavaznak – teszi hozzá.

A svédek többsége a híradások nyomán a múlt pénteki, göteborgi robbantást is a bevándorlókkal hozza összefüggésbe. Az autóba rejtett pokolgép a járműben ülő három férfit azonnal megölte, a negyedik utas, egy kislány később a kórházban vesztette életét. Az esetnek feltehetően köze van a Göteborgban élő, külföldi eredetű bandák közti leszámolásokhoz, ahogyan a márciusi lövöldözésnek is, amelyben két gépfegyveres férfi tűz alá vette a Var Krog éttermet, ahol éppen focimeccset néztek a helyi fiatalok. A gólyózáporban ketten meghaltak és tizenketten megsebesültek. Az esetnek voltak előzményei – közölte Ulla Brehm rendőrségi szóvivő arra utalva, hogy a támadás előtt a göteborgi peremvilághoz tartozó Hisingen-szigeten több erőszakos cselekmény, köztük filmbe illő tűzharc is történt.

Miből gondolja bármelyik hazai liberális idióta, hogy ránk nem ez vár, ha tágra nyitjuk kapuinkat? Az ilyen ember csakis kétféle lehet: vagy teljesen hülye, vagy pedig gazember!

http://www.napigazdasag.hu nyomán http://www.kitartas.net

 

You are receiving this email because you subscribed to this feed at feedmyinbox.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions