width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Neoliberalizmus, nácizmus, csak a Jobbik képviseli a magyar érdekeket a lehallgatási botrányban IS

2013. október 30., szerda

Neoliberalizmus, nácizmus, csak a Jobbik képviseli a magyar érdekeket a lehallgatási botrányban IS

Neoliberalizmus, nácizmus, csak a Jobbik képviseli a magyar érdekeket
a lehallgatási botrányban IS

Csak a Jobbik képviseli a magyar érdekeket, a lehallgatási botrány
ellenére a cionista, nem magyar identitásúként nemzetbiztonsági
kockázatot jelentő "kettős állampolgárok"

Neoliberalizmus a valódi nácizmus !

Mármint abben az értelemben, amit a fősodratú médiában - politikában -
oktatásban értenek alatta.

A minden rossz földi megtestesülése, az emberből fenevadat csinálás,
ez valójában a sátán jehova - ihvh - ihwh nevű, magát Istennek kiadó
démon zsinagógája. Sátán jelentése ellenség, és ők valóban az egész
emberiség - valamint a teremtés ! - ellenségei...

Ez a hatalom ugyanúgy totális megfigyeléssel egybekötött rendőrállamot
igyekszik kiépíteni a zusában', Kanadában, mint ahogy Európából vagy
akár hazánkból csinál kísérleti terepet, akár csatateret mint a
madridi pályaudvaron ! a beismert teljes megfigyelés ellenére hogyhogy
? megtörténni engedett - vagy épp a cionista háttérhatalom által
szervezett !!! - súlyos merénylet.

A helyi cionisták "természetesen" ! mindig támogatják a népellenes
imperialista törekvéseket, ők szerepet játszanak ebben a nemzetek
feletti népellenes hatalomban, ami nyílt hazaárulás, ezért alkalmasint
el lesznek számoltatva...

Csak a Jobbik képviseli a magyar - és közvetve az európai - értékeket,
érdekeket, úgy mint szabadság, függetlenség, a privát szféra védelme
mint alapvető emberi jog!

Cionista zsidók, ti vagytok a nácik, hogy gebednétek meg amennyit
hazudtok, szűk csoportérdekből - minden hazugság pontosan akkora bűn
amekkorát okoz a társadalomnak!

Megvan bennetek minden ismérv : militarizmus, fajelmélet,
neoliberálisként a szociál darwinizmus..., hatalmi hübrisz, más népek
eleve lenézése, tekintélyelv "aki jobboldali eleve csak hülye lehet"
"csak mi értünk hozzá" "tanulj közgazdaságtant, ez matematika" ja
persze, az övéket - ami ugye természetesen a neolib vonal. xD

Ez nem logika vagyfőleg matematika, hanem szűk csoportérdekből
megszerkesztett hazugságok!

Bokros is közülük való amúgy. Néha a neo lberális fogalomhamisító
jobboldalinak nevezi magát, pedig a rosszabbik párton - parton áll!

* idézet eleje *

"A nemzeti radikális felismeri, hogy a globalizmus irányítói között
sok a zsidó cionista. Ettől lenne náci?

Semmiféle fajelméletet, vagy alacsonyabbrendűségi teóriát nem
hirdetünk, de mégcsak Übermensch-féle nietzschei szociáldarwinizmus
sincs abban, amit mondunk. Én pl. röhögöm az evolúciót, márpedig a
náci übermensch-tan ennek egyik oldalhajtása. Ellenben a libsik
hiszik, hogy "az erősebb fennmarad, a gyengének buknia kell". Ez a
jelenkor nácizmusa, a liberálnácizmus!

A nemzeti radikális antiglobalista és bevándorlásellenes, mivel a
hazai védelmének primátusát vallja, de nem hiszi, hogy az ő rassza
lenne a Földgolyó nonplusszultrája."

* idézet vége *

Rosenberg, egy angol zsidó : a fajelmélet eszme egyik szellemi atyja,
kédőbb az ezt követő hatalmak lelkes híve - az Európán kívüli országok
brit- és egyéb gyarmatosítást is pártolta természetesen.

Ide tartoznak Darwin és az ő ateista, materialista követői! Talált,
egy neoliberális általában ateista, nem hisz az univerzális erkölcsben
vagy az igazságosságban, midnent relativizál, életidegen a
gondolkodása, elvontan okoskodik, gyakran cinikus.

http://anticionizmus.wordpress.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazdag István: Nemzetközi és nemzetbiztonsági kockázat

antidogma.hu, szo, 2012/12/15 - 11:45 Para-PC

Amikor egy önmagát vérségi alapon meghatározó, megszervező és
azonosító belterjes embercsoport (endogámia)

1) felsőbbrendűnek képzeli magát a többiekhez képest, ebből
következően előjogokat vindikál magának más népekkel szemben, és jogot
formál egy másik nép életterére különböző egyéni és állítólagos
ideológiai, történelmi, nemzeti, kulturális, faji, vallási, isteni
sajátos jogok nevében;

2) úgy véli, hogy élet-halál joga illeti meg mindenki fölött;

3) mindent a valódi vagy feltételezett közösségi hovatartozására és
érdekeire vezet vissza;

4) csak az érdekei függvényében tűri el mások létezését;

5) embereket és népeket alávet az érdekeinek;

6) minden jogot és minden emberséget megtagad azoktól, akik nem
hajlandók alávetni magukat az érdekeinek és nézeteinek;

7) minden más kultúrát megtagad, amely nem felel meg az érdekeinek;

8) erőszakkal, fenyegetéssel, zsarolással, korrupcióval és / vagy a
törvény erejével más népekre (vagy egy adott ország állampolgáraira)
erőlteti kultúráját, világnézetét és állítólagos történelmi
igazságait;

9) az általa propagált Új Világrenddel szemben renitens népek
gyűlöletére és leigázására uszít;

10) másokat megfoszt az alapvető szabadságjogaiktól;

11) az őt befogadó államok elnyomó apparátusánál - pusztán nézeteik
és véleményük miatt - (őshonos) állampolgárokat feljelent, hogy az
alapvető szabadságjogaikat megsértse;

12) másokra erőlteti élet- és gondolkodásmódját;

13) hierarchiát állít fel a kultúrák és a jogok között, megtagadván másokét;

14) a fogalmakat eredeti jelentésükből kiforgatva áldozatait
hóhéroknak / terroristáknak minősíti;

15) meghódít hatalmi pozíciókat és monopolizál különböző tevékenységi
köröket, hogy uraljon és alávessen másokat;

16) saját(ságos) értékeire hivatkozva bűnössé nyilvánít, üldöz,
elnyom másokat, és elfoglal, megszáll, leigáz országokat;

17) kriminalizáló retorikát használ más embercsoportokkal szemben;

18) politikailag, gazdaságilag és kulturálisan gyarmatosít országokat,
akkor ideológiai rasszizmussal állunk szemben, annak is a
legfanatikusabb formájával.

Céljaik megvalósításához az ideológiai rasszizmus licenctulajdonosai
mindig a hatalom és az államok (tkp. az államhatalom) meghódítására
törekednek. Ez a hódítás anyagi, politikai, egyesülési-társulási és
törvényhozói módszerekkel történik, és a politikai, pénzügyi és
gazdasági területek összessége mellett az eszmék, a kultúra, a
médiumok és a jog kisajátítását is jelenti az állam(ok) intézményeinek
és politikájának a saját érdekeik szolgálatába állítása végett, és
persze azért, hogy a törekvéseiket kiszolgáló csatlósaik befuttatását,
büntetlenségét és érinthetetlenségét biztosítsák.

Amikor a politikusok törvényhozói, rendőri és igazságszolgáltatási
eszközökkel közreműködnek vagy segédkeznek az előbbi rasszizmusforma
politikai, törvényes és represszív alkalmazásában, akkor az ideológiai
rasszizmus - minden kincstári cáfolat ellenére - állami rasszizmussá
válik. Ritka kivételektől eltekintve ugyanis az állami rasszizmus
óvakodik attól, hogy nyíltan felfedje a lényegét, viszont ürügyekre
hivatkozik és törvényeket használ az érvényesüléséhez. Nem számít,
hogy ezek a törvények megsértik az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatát és az ENSZ alapokmányát, mivel ezek is csak arra
szolgálnak, hogy az érdekeit és propagandája szükségleteit
védelmezzék. Akárcsak a törvényei, amelyeket megtévesztésül
"antirasszistának" titulálnak, holott szellemüket, lényegüket,
céljaikat és alkalmazásukat tekintve kifejezetten rasszisták, mégpedig
a szó legszorosabb értelmében, hiszen a másként gondolkodást egy
faj/nép/nemzet/vallás (?) sajátos "érzékenységéhez" igazodva
kriminalizálják. E törvényeket háborús fegyverként használni népek és
embercsoportok ellen - mi ez, ha nem rasszizmus?

Léteznek szervezetek, amelyek az "antirasszizmus" zászlaját
lobogtatva, de egy rasszista idegen állam szolgálatában önmagukat az
emberi jogok védelmezőinek állítják be, és miközben propagandájukban
és alapító irataikban farizeus módon testvériségről és
szólásszabadságról papolnak, valójában szüntelenül gyűlöletet
szítanak, inzultálnak, kriminalizálnak és denunciálnak, azokat üldözve
és citálva bíróság elé, akik nem hajlandók fejet hajtani a rasszizmus
leggyalázatosabb formája előtt - mi a rasszizmus, ha nem ez?

E szervezetek legfőbb célja egy rasszista idegen állam kritikátlan
tömjénezése, a vele szemben, rasszista államalkotó ideológiájával,
agresszív területszerző módszereivel és az ezeket megtestesítő és
kivitelező személyekkel szemben megfogalmazódó bírálatok elfojtása, és
persze mindenhol az ugyanezt a modellt imitáló államok létrehozása,
röviden: mindenhol az ő ideológiai modelljüknek megfelelő és nekik
hasznot hajtó állami rasszizmus megteremtése.

Ma már az ún. nyugati blokk legtöbb országában ezek a nyomásgyakorló
szervezetek (lobbik) dirigálnak, ezek sugallják a törvényeket, ezek
jelentik az állami rasszizmus legfőbb támaszait, a rendőri és
igazságszolgáltatási apparátussal való bennfentes kollaborációjuk
nélkül ugyanis nem lenne állami rasszizmus, amelynek alapja a média
révén koncentrált féktelen gyűlöletszítás - a gondolati disszidensek,
másként gondolkodók, autonóm szellemek megbélyegzése, megvádolása,
zaklatása, bűnössé nyilvánítása.

Mindez a demokrácia legszentebb eszméire hivatkozva zajlik, olyan
"értékek" nevében, amelyek természetüknél fogva úgymond
"felsőbbrendűek", ugyanakkor viszont azzal, hogy mások értékeit ab ovo
tagadják vagy elutasítják, a tolerancia mélypontja mellett a
hipokrízis csimborasszóját is megvalósítják. Vajon még meddig? Költői
kérdés, tudom.

MD 2012. XII. 12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazdag István: Ötödik hadoszlop

antidogma.hu, sze, 2012/12/19 - 01:21 Para-PC

"Végre megindultak a mieink." Ez a mondat azon a napon hangzott el,
amikor az izraeli szoldateszka tankjai felsorakoztak a Gázai
bantusztán határán a palesztin bennszülöttek soron következő
lerohanására készülődve. Hogy hol? Nem máshol, mint a magyar
külügyminisztériumban - és ez adja a dolog pikantériáját. Két régi
káder cseverészett egymás közt, információs forrásom, a külügyben dívó
csíziót még nem igazán ismerő és így a hallottakon némileg fennakadó
outsider kolléga jelenlétében (akinek a kiléte, érthető okokból, nem
publikus).

Érdekes, hogy a szovjet elvtársakat már a '80-as években aggasztotta a
magyar párt- és államapparátusban, különösen a külügyi vonalon
tapasztalható cionista befolyás mértéke (vö. Mitrohin-archívum), és
úgy tűnik, hogy cionistáink közül egyeseknek a Nemzeti Együttműködés
Rendszerében is sikerült megőrizniük a pozíciójukat. Bizonyára
felülmúlhatatlan "szakmai kvalitásaikra" tekintettel. Meg aztán Antal
József és az elszabotált rendszerváltás óta egyébként is tudjuk, hogy
a szakmaiság megelőzi a lojalitást. Nyilván ennek tudható be, hogy az
állami hivatalok tele van pótolhatatlan emberekkel. Akárcsak a temetők
ugyebár.

Vajon csak hozzám hasonlóan paranoiás Jobbikos képviselők agyába
fészkelheti be magát az a sanda gyanú, hogy az ilyen kettős kötődésű -
és nem is feltétlenül kettős állampolgárságú - egyének
nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek? Mentségemül szolgáljon, hogy
ugyanez a téma már jó ideje napirenden van az amerikai közbeszédben,
márpedig az USA, mint mindenben, ebben is etalon lehet a magunkfajta
közép-európai trogloditák számára.

Az általában túlzottan is jóhiszemű, sőt néha már-már az együgyűségig
naiv amerikaiakat az országuk életében mindinkább elhatalmasodó
cionista lobbi ténykedését leleplező bestsellerek és internetes
honlapok sora mellett néhány nagy port felvert kémkedési ügy
döbbentette rá helyzetük komolyságára. Az Izrael-lobbi és az amerikai
külpolitika című könyvükben Stephen Walt, a Harvard Egyetem és John
Mearsheimer, a Chicagói Egyetem professzora az amerikai nép érdekeivel
és biztonságával ellentétes, egyoldalú Izrael-barát külpolitikai
orientációról rántotta le a leplet, amelyet ráadásul többnyire
izraeli-amerikai kettős állampolgárságú kormánytisztviselők
forszíroznak, akiknek a lojalitása ennek következtében teljes joggal
kérdőjelezhető meg.

Számos kémkedési ügyben viszont megkérdőjelezhetetlen - tudniillik
Izrael javára. Arra ugyanis eddig még nem volt példa, hogy egy
izraeli-amerikai kettős állampolgár Izrael ellenében az USA-nak
kémkedett volna, az ellenkezőjére viszont annál inkább. Egyikük,
Jonathan Pollard például azzal vált hírhedtté, hogy több államtitkot
lopott el, mint bármely másik kém az amerikai történelemben.
Kihallgatása során azt vallotta, hogy "állama" érdekeit a sajátjai elé
helyezte, és bár az amerikai haditengerészet elemzőjeként ténykedett,
az "állama" alatt természetesen Izraelt értette, amely iránt fiatal
kora óta érzett úgymond "faji elkötelezettséget". Három évig tartó
kémkedését a zsidó állam némi készpénzzel, ékszerekkel és havi
járandósággal, az amerikai bíróság pedig 1987-ben életfogytiglani
börtönbüntetéssel honorálta. Ben-Ami Kadish 2008 decemberében ismerte
be, hogy az amerikai hadsereg gépészmérnökeként katonai titkokat adott
át Izraelnek a nyolcvanas években. Ő azonban idős korára való
tekintettel (a lebukásakor 85 éves volt) egy jelképes pénzbüntetéssel
megúszta. Nem úgy, mint Stewart David Nozette planetológus, aki az USA
energiaügyi-, valamint hadügyminisztériumának és űrkutatási
ügynökségének az alkalmazottjaként 2009-ben szigorúan titkos atom- és
műholdtitkokat akart eladni potom kétmillió dollárért és az Izraelbe
való visszatérés (alija) jogáért, pechére egy FBI-ügynöknek, aki
viszont Moszadosnak adta ki magát. Így most 13 éven át a börtönben
morfondírozhat a történteken.

Amerikai állampolgárok százezrei egyáltalán nem titkolják, hogy
elsősorban Izrael iránt éreznek elkötelezettséget. Mivel ezek az
amerikaiak szavaznak az izraeli választásokon, katonai szolgálatot
teljesítenek az izraeli hadseregben, harcolnak az izraeli háborúkban,
közreműködnek a palesztinok földjeinek kisajátításában, tehát aktívan
részt vesznek a cionista rezsim politikájában, adott esetben
kétségtelenül nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek az Egyesült
Államokra nézve. Egyikük, Meir Kahane rabbi, a Zsidó Védelmi Liga
(JDL) nevű nemzetközi terrorszervezet alapítója, akit az izraeli
parlamentbe is beválasztottak, a '80-as években az USA-ban toborzott
aktivistákat Izraelben végrehajtott palesztinellenes akcióihoz, mígnem
egy egyiptomi származású amerikai iszlamista néhány revolvergolyóval
végett vetett ámokfutásának. Egy másik amerikai zsidó, Alan Harry
Goodman belépett az izraeli hadseregbe, majd 1982. április 11-én
elsétált a jeruzsálemi al-Aksza mecsethez és Uzi géppisztolyával tüzet
nyitott a tömegre, meggyilkolva két palesztint és megsebesítve
többeket. Nála is "hatékonyabbnak" bizonyult a brooklyni születésű dr.
Baruch Goldstein, aki ideológiai kiképzést Kahane rabbi szervezetében,
fegyverest pedig az izraeli hadseregben kapott, miután 1983-ban a
"korlátlan lehetőségek hazáját" felcserélte az "Ígéret földjére".
Orvosként köztudott volt róla, hogy nem hajlandó arab pácienseket
kezelni. Végül aztán 1994. február 25-én, Purim napján magára öltötte
tartalékos tiszti egyenruháját, magához vette szolgálati
gépkarabélyát, és az egyik hebroni mecsetben imádkozó arabok közül
megölt 29-et, 125-öt pedig megsebesített.

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Victor Ostrovsky, a Moszad dezertőre
egymillió főre becsüli a szentföldi haramiaállam mindenre elszánt és
bármire kész potenciális "alvó ügynökeinek" (szajanok) számát a zsidó
diaszpórában. Közülük sokan az nyugati államok intézményrendszerében
ténykednek Izrael javára, és e tekintetben Magyarország is
kétségtelenül a Nyugat része. Ezt a tényt a kvázi-ökumenikus
parlamenti obstrukció és a keresztény cionista szektások Kossuth téri
hőbörgése ellenére sem kellene elbagatellizálni. Hacsak nem akarunk mi
is a globális cionista Anschluss kollaboránsai lenni.

MD 2012. XII. 20.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://kuruc.info/r/1/119683/

A Jobbik összehívná a nemzetbiztonsági bizottságot a kémkedő jenkik miatt

A Jobbik szerdán a nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülésének
összehívását kezdeményezi az amerikai titkos adatgyűjtéssel
kapcsolatban.

Mirkóczki Ádám, a testület jobbikos tagja a budapesti amerikai
nagykövetség előtt tartott sajtótájékoztatóján ismertette: a
bizottsági ülésre be akarják idézni a magyar titkosszolgálatok
vezetőit, a Belügyminisztérium (BM) vezetőit és illetékeseit, valamint
a budapesti amerikai nagykövetet.

Az ellenzéki politikus szerint meg kell vizsgálni, hogy kik és milyen
céllal telepítették Magyarországra a megfigyelő berendezéseket;
történt-e valóban kémtevékenység; kiket figyeltek meg és hallgattak
le, és ezek milyen következményekkel jártak.

Úgy fogalmazott: ha a magát Magyarország partnerének valló Egyesült
Államok ilyen "pofátlan módon elképesztő tevékenységet enged meg
magának", akkor annak nemcsak büntetőjogi, hanem politikai
következményei is kell legyenek.

Mirkóczki Ádám szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánypártok és az
MSZP az elmúlt hónapokban folyamatosan gátolták a Jobbik
próbálkozásait a nemzetbiztonsági bizottságon belül a WikiLeaks és a
Snowden-ügyek tisztázására. Az ellenzéki politikus reméli, hogy mind a
Fidesz, mind az MSZP támogatja a javaslatukat a bizottság
összehívására, mert "ez egy nagyon komoly ügy, nagyon messzire vezet".

A sajtótájékoztatón szintén résztvevő Németh Zsolt jobbikos
országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy pártjukat nem lepte meg a
WikiLeaks kiszivárogtatása. Arra emlékeztetett, hogy többször is
interpellálta az elmúlt hónapokban a külügyminisztert a témában, és
Németh Zsolt külügyi államtitkár a múlt heti válaszában arról beszélt,
hogy az Egyesült Államok nem folytat műveleti tevékenységet
Magyarországon.

A Jobbik szerint a magyar diplomácia gyengén reagált az újabb adatok
nyilvánosságra kerülésére, hiszen nem úgy viselkedik, mint egy
szuverén állam minisztériuma, hanem épp nem tudja eldönteni, hogy az
Európai Unió, vagy az Egyesült Államok felé kötelezze-e el magát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk