width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Novus ordo seclorum

2008. március 18., kedd

Novus ordo seclorum

Novus ordo seclorum, korok új sora (1776-tól kezdődvén), és Lucifer mindent látó szeme a piramis tetején.

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,
iam nova progenies caelo demittitur alto.
tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
desinet ac toto surget gens aurea mundo,
casta fave Lucina; tuus iam regnat Apollo.
Vergili Maronis Ecloga Qvarta

A 18. század elején templomos lovagok, rózsakeresztesek és kabalisták politikai felforgató szervezetté alakították és óriási mértékben kibővítették a kőművesek és építészek baráti társaságait. Az így kialakult szabadkőművességnek már semmi köze nem volt a szakmai szervezethez, melytől nevét kölcsönözte. A rózsakeresztesek, ezoterikusok, teozófusok és szabadkőművesek azt tartják, hogy egy csodálatos ősi világ tudását viszik tovább és hogy ezen világot akarják visszaállítani. Az Albert Churchward 30° által leírt, 11.000 évvel ezelőtt elsüllyedt Mu-szigetcsoport volt e csodálatos világ, aminek tudását a túlélők Ázsiába vitték. Helena Petrovna Blavatsky és Albert Pike 33° azt tartja,(1) hogy e tudás titkostársaságokon keresztül Káldeába, Egyiptomba, Görögországba, majd Európába került. Mindezt alátámasztja az ókor és középkor, korának műszaki fejlettségét messze meghaladó építészetének ténye .(2) A ténylegesen építő szabadkőművesek valóban csodálatos tudást őriztek, de könnyen lehet, hogy mit sem tudtak annak eredetéről, mert a politikai páholyok misztikája és szertartása nem tőlük vagy Mu elsüllyedésének túlélőitől ered, hanem a kabalistáktól, akiknek ősei Sumériában kerültek kapcsolatba a nagyszerű tudással, amit azután saját céljaikra eltorzítottak. Albert Pike ekképpen ír a 18. századi páholyokról a 20. fokozat mestereinek : „Judaizmus és lovagiasság, babona és filozófia, jótékonyság, őrült gyűlölködés és bosszúvágy, színtiszta erkölcs és igazságtalan és jogtalan megtorlás különös társulása és egymás mellett élése volt látható a Békesség és Egyetértés Templomaiban. Az egész rendszer össze nem illő dolgok — ellentétek és ellentmondások, megdöbbentő és fantasztikus szertelenségek, jó ízlést sértő részletek, tudatlanság, megszállottság és értelmetlen miszticizmus okozta abszurditások által eltorzított és elfedett jó elgondolások — zavaros keveréke volt.”(3)

Rózsakeresztes elmondás szerint (Manly Palmer Hall) a titkos tudás őrzői mindig tudtak Amerika létéről és Kolumbusz a Plátó által továbbított ismeret alapján — a Piri Re'is térképpel a kezében —, a távolság ismeretében indult el az újvilág felfedezésére. A szabadkőművesek különleges történelmi rendeltetést tulajdonítanak Amerikának az ősi világállam újra felállításában és így már nem is meglepő, hogy Washington városában járva az embernek olyan érzése támad, hogy az, a világ fővárosának épült. De erre utal az is, hogy az Egyesült Államok címermadara valójában nem sas — amint azt legtöbben képzelik —, hanem a hamvaiból újjáéledő tűzmadár, a főniksz.

De milyen is volt a régi Atlantisz, a régi világ köztársaság ? Méhraj-szerű, robot állam, amiben mindenki az állam tulajdona ? Ahol az állam az isten és az önmagát istennek kikiáltó állam imádata kötelező vallás; ahol az emberek nagy része csak arra születik, hogy az állam gépezetének alkatrésze legyen és az állami hivatalokban napot lopó és egyéb heréket eltartsa ?

Az alábbiak a mai szabadkőműves fokozatok :

1° Inas
2° Legény
3° Mester — e fokozat kiválasztottjai megkapják a "Szent Felséges Boltív" mellékfokozatot, aminek keretében felfedik előttük a "Jahbulon" nevet.
4° Titkos mester
5° Tökéletes mester
6° Bensőséges titkár
7° Igazgató és bíró
8° Az épület gondnoka
9° A kilenc választottja
10° A tizenöt jeles választottja
11° A tizenkettő magasztos választottja
12° Építész nagymester
13° Fenséges (ég)boltív — ez Salamon és a templom építőinek fokozata
19° Főpap
20° A szimbolikus páholy mestere, tiszteletes nagymester
21° Noénak hű pátriárkája avagy porosz lovag
22° Libanus hercege avagy a fenséges fejsze lovagja
23° Imaház őre
24° Imaház hercege
25° A bronz kígyó lovagja(4)
26° Könyörület hercege
27° A templom lovagparancsnoka
28° A nap lovagja
29° Szent-András lovagja
30° Kadosa lovag
31° Főügyelő, vizsgáló parancsnok
32° Fenséges titok magasztos hercege
33° Legfőbb felügyelő

E fokozatokból Európában csak az első három és a 18., 30., 31., 32., 33. használatos. Felsőbb fokozatokba akkor léphet valaki, ha elöljárója őt arra méltónak találja. A 18. fokozat fölé akkor emelkedhet valaki, ha az adott körzet legfelső tanácsa arra méltónak találja. A Memphisz rítusnak 97 fokozata volt, de 1862-ben beleolvadt a Grand Orientbe. A Mizraim rítusnak 90 fokozata volt és később ebből nőtt ki az Alliance Israélite Universelle.

A szabadkőművesség istene, a Mindenség Építőmestere, JAHBULON, ami egy szentháromság : JAH = Jahvé/Jehova, BUL = Baál (sémita termékenységi istenség), ON = Oziris (az alvilág istene az egyiptomi hitvilágban). Ami ugye paráznaság és az egyedüli, igaz Isten káromlása. A páholyok is olyanok mint a kurvaházak ahol a nénik mindenkit magukba fogadnak és mindenkire mosolyognak, mert ők mindenkit szeretnek és mindenkinek a nézeteit tisztelik és senkit sem különböztetnek meg sem hátrányosan sem előnyösen, de valójában senkit sem szeretnek és senkit sem tisztelnek. Gondolják ők, hogy túljárhatnak Isten eszén, és az Isten által teremtett Földön saját istent állíthatnak és igaz Istent kirekesztő, világi rendszert vezethetnek be ?! Ráadásul örökké valót ?! A régit is úgy elmosta az özönvíz, hogy ma már nyoma se nagyon van ! A mulandó anyagi világban maradandó birodalomról ábrándoznak ?! Ez is csak azt bizonyítja, hogy nagyon bolond az, aki azt képzeli magában, hogy nincs Isten, és, hogy bölcsessége igen kétsébe vonható annak, aki nem féli a mindenség tényleges urát és teremtőjét.

Gazdag zsidók — mint Friedlander és Daniel Itzig — segítségével a héber vallást újító Moses Mendelssohn (1729-1786) iskolákat alapított, ahol az értelmi képességeik alapján kiválasztott fiatal zsidók olyan oktatásban részesültek ami felkészítette őket a nem-zsidók között játszandó, rájuk rótt politikai szerepükre. Ahogy a Zsidó Enciklopédia írja (Hascala cikk) : a Mendelssohn által elért óriási siker lehetővé tette, hogy egy addig elképzelhetetlen lehetőségekkel kecsegtető világ táruljon fel, ahol a beavatott zsidók befolyásukat gyakorolhatják .

Németföldön, korának egyik legfőbb intrikusa, II. Frigyes (1712-1786) porosz király nagy buzgalommal szervezgette a páholyokat, mert azokon keresztül remélte elérni a Franciaország és Ausztria közötti szakadást, ami a német államok egyesítésének előfeltétele volt. A Tökéletesség Rítusából 1786-ban Frigyes pártfogásával alakult meg az Ősi és Elfogadott Skót Rítus, aminek csak annyi köze van a skótokhoz, hogy létrehozásában 1314 után Skóciába menekült templomos lovagok Európába visszatért utódai is részt vettek. Franciaországban 1772-ben megszerveződött a Nagy Kelet (Grand Orient) rend, aminek Fülöp, későbbi Orléans-i herceg lett az első nagymestere. A Nagy Keletbe 1786-ban beleolvadt a templomosok kifejezetten társadalmi felforgatást hirdető Nagy Káptalan ága. 1776. május elsején, öt évi elmélkedés után, a jezsuita neveltetésű Adam Weishaupt Ingoldstadtban megalapította az Illumináti-t, a felvilágosultak rendjét. (Közvetve ma ezért ünnepeljük e napot) A szervezeten belül, Weishaupt felvette a Spartacus nevet. A többi tag is ókori álnevet használt. Az Illumináti kifejezetten emberiség ellenes célokat tűzött maga elé (merthogy új társadalmat csak a régi teljes lerombolásával lehet építeni):

A királyi és mindennemű rendezett kormányzat megszüntetése
A magántulajdon eltörlése
Az örökösödés megszüntetése
A hazafiság kiirtása
A család, mint egység felbomlasztása
Minden vallás eltörlése
A család intézménye helyébe Weishaupt az alsóbb osztályok részére a már Plátó által is felvetett asszonyközösséget javasolta, mert szerinte csakis így tudnák igazán szeretni egymást az emberek. Weishaupt azt tartotta, hogy a családi szellemből nő ki a hazaszeretet bűnös érzelme.

Egyetlen jobb érzésű ember se csatlakozna ilyen szervezethez, ezért csak a legfelső fokozatú tagok ismerték a valós tervezetet, a többieknek hazudtak aszerint, hogy milyen beállítottságúak voltak. Ez kitűnik Weishaupt, két alvezéréhez, Massenhausenhez(Ajax) és Zwackhoz(Cato) írt egyik leveléből is :

„Ezek a jó emberek duzzasztják fel sorainkat és töltik meg pénztárunkat. Lássatok hát munkához, mert ezekkel az urakkal le kell nyeletni a horgot. De vigyázzatok, nehogy megtudják titkunkat. Az effajta emberekkel mindig azt kell elhitetni, hogy az általuk elért fokozat a legvégső .” A vezetők számára Weishaupt célul tűzte ki, hogy a közgondolkodás alakítása végett gyűjtsenek az Illuminátiba minden professzort, írót, lapkiadót, könyvkereskedőt .

1777-ben Weishaupt csatlakozott a szabadkőművességhez. 1780 júliusában a szabadkőműves Freiherr von Knigge belépett az Illuminatiba és felvette a Philo nevet. Weishaupt és Knigge munkálkodásának eredményeképpen, a szabadkőművesség és minden más titkostársaság 1782 júliusi, wilhelmsbadi nagy gyűlésén a két szervezet szövetségre lépett. Az Illuminati fokozati rendje a következőképp alakult az egyesülés után :

Tanonc, Minerva(növendék), Felvilágosuló
Közönséges (kék) szabadkőműves, Skót lovag
Pap, Régens, Mágus, Király

1782-ben az Illuminati kapcsolatot teremtett a Nagy Kelettel és hozzáfogott franciaországi felforgató munkájához. Ez az év nemcsak az Illuminati és a szabadkőművesség számára volt jelentős év, hanem a zsidóságéra is. A wilhelmsbadi titkostársasági nagy gyűlésen arról is döntés született, hogy a páholyokba ezentúl zsidókat is beengednek és a szabadkőművesség célkitűzései közé vette a zsidóság egyenjogúsítását. Bizonyos tehát, hogy zsidó pénzemberek komoly támogatásban részesítették a titkostársaságokat. Mendelssohn, Wesserly és a bankár Itzig, Friedlander és Meyer urak adták Weishaupt eszmei indíttatását és útmutatását, tehát nem meglepő, hogy a titkostársasági tanácskozás úgy határozott, az Illuminati és az irányítása alatt álló szabadkőművesség központját Frankfurtba, a zsidó pénzügyi központba teszi át.

1785-ben az Illuminati egy Lanze nevű futárát Regensburg mellett agyonütötte a villám. Lanze zsebében a hatóságok egy levelet találtak, amiből nyilvánvaló volt az Illuminati gonosz szándéka, így vizsgálat indult a szervezet ellen. A bajor uralkodó egy korábbi rendelete már egyébként is tiltotta mindenféle titkostársaság a működését. 1786. október 11-én a zsandárok házkutatást tartottak Zwacknál és nagy mennyiségű, Illuminatit terhelő iratot foglaltak le. Néhány, valóban felvilágosult és kiábrándult Illuminati-tag is vallomást tett. A szabadkőművesek szeretik bizonygatni, hogy az Illuminati csak múló tünemény volt és a rendőri eljárás után teljesen megszűnt. Minden józan ésszel gondolkodó ember tudja, hogy roppant nehéz felszámolni egy titkostársaságot (Még Sztálin vérfürdője sem tudta teljes egészében kiirtani a Trockijt követő pénzhatalmi ügynököket) Az Illuminati esetéhen még csak kivégzés sem volt és a szervezet felépítéséből láthatjuk, hogy mint vezető réteg, beleszövődött a szabadkőművességbe, tehát továbbra is fennmaradhatott. Zwack elhagyta Baváriát és Angliában húzta meg magát. Weishaupt az Illuminati-tag Ernest-Louis, Saxe-Gotha-i hercegnél talált menedéket.

A világ figyelmeztetésére a bajor kormány 1787-ben, Nachtrag von Weitern Originalschriften der Illuminatensekte címmel közzétette és minden európai uralkodónak megküldte az Illuminati ellen folytatott vizsgálat eredményét, de sajnos egyetlen uralkodó sem volt hajlandó felfogni a veszélyt.

1784-ben Leuchtsenring, az Illuminati berlini vezetője, Braunschweigben beavatta Mirabeau-t a rendbe. Mirabeau felvette a Leonidas nevet és a püspök és vakoló Talleyrand herceggel terjeszteni kezdte az illuminizmust. Mirabeau a martinistákhoz tartozó Philaléthes páholynak volt tagja és az illuminzmus ismertetésére Bode(Amelius) és Busche(Bayard) személyében két segítőt hívott Németföldről, kik a francia szabadkőművesség vezetőinek találkozóhelyén, az Amis Réunis (egyesült barátok) páholyban előadták Weishaupt tanításait .

1786-ban Talleyrand és az Orléans-i herceg Versailles-ban megalapította az Illuminati francia páholyát, a club bretont. E csoport eredetileg Britanny tartománybeli küldöttekből állt. Talleyrand lett a páholy első nagymestere. A csoport 1789. október 6-a után (amikor Lafayette 30° Párizsba vitte XVI. Lajost) Párizsba tette át székhelyét, a Saint-Honoré utcában lévő dominikánus kolostorba. A dominikánusokat Franciaországban Jacobusoknak hívták és ennek kapcsán a club breton mint jakobinus club vált közismertté A csoport hivatalosan előbb Amis de la Constitution-nak (Az Alkotmány Barátai), majd pedig Amis de la Liberté et de l'Egalité-nek (A Szabadság és Egyenlőség Barátai) nevezte magát. Hogy a jakobinusok felforgató eszméi német eredetűek voltak, arra utal a francia királyipárral barátságban lévő Quintin Craufurd 1792-ben William Pitt angol miniszterelnökhöz írt levele is :

„Már amennyire közismertek, a korai jakobinusok elvei roppant hasonlóak az illuminátusok felfogásához és meg vagyok győződve róla, hogy magvaikban Németföldről érkeztek azok a féktelen és ördögi tanok, mik ily páratlan bőséggel terjedtek el Franciaországban .”

1789 márciusára a Nagy Kelet és az irányítása alatt álló valami 2.000 szabadkőműves páholy teljesen az Illumináti befolyása alá került.

A 19. század végére a következőképp alakult a világ ellen összeesküvő szervezet felépítése :

13-ak Tanácsa
33-ak Tanácsa
300-ak — Nemzetközi Pénzhatalom
Illuminati
Nagy Kelet
Szabadkőművesség1. Albert Pike : Morals and Dogma, 353.o.

2. Augustus Le Plongeon viszont bemutatta, hogy a maja és a szabadkőműves szertartások egyazon tőről fakadtak (Sacred mysteries among the Mayas and the Quiches, 1886).

3. Albert Pike : Morals and Dogma, 326.o.

4. nahas rehoset

Yamaguchi incorporated Yarmulka inc.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk