width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: A kibővített Hungarista fogalomtár

2008. július 9., szerda

A kibővített Hungarista fogalomtár

A kibővített Hungarista fogalomtár

Anarchizmus: A liberalizmus végső formája és belső működési elve (a szó a görög rendetlenség, fejetlenség szóból ered). Lényege: a tekintélyelv teljes kikapcsolásával, és a közösségi szerepvállalás minimálisra csökkentésével elért társadalmi létmód. Az állam teljes leépítésével atomizált társadalom ezúttal megszűnik egységként létezni, eltűnnek a kategóriák, és a közösségi fogalmak értelmüket vesztik. Az anarchisták nem vesznek tudomást arról, hogy az effajta mindenki a maga ura - állapot eléréséhez és fenntartásához is szükséges egy rendszerező, a folyamatokat egyensúlyban tartó fölöttes szervnek léteznie (ami már ellentmond az anarchizmus törvényének).

Árja: A nemzetiszocialista ideológia szerint, felsőbbrendű fajhoz tartozó nem zsidó ember.

Bolsevizmus: A marxizmus gyakorlati kiteljesedése. Erőszakos osztályszocializmus, mely internacionalizmussal és ateizmussal párosul. Politikai vetülete az egypártrendszer, társadalmi vetülete az osztályharcos proletarizmus, gazdasági vetülete az államkapitalizmus.

Cionizmus: A zsidók politikai mozgalma: zsidó világuralom.

Demokrácia: A liberális koreszme társadalmi vetülete, szó szerint fordítva tömeguralom (a görög démosz szó a befolyásolható, érzelmek által vezérelt tömegre használt kifejezés, a népet etnosszal  innen ered az etnikum szó  jelölték).

Genocídium: Népírtás. Formái lehetnek: aktív és passzív (aktív alatt értjük a lakosság fegyveres, parancsra történő tervszerű likvidálását, passzív alatt érthetjük pl. a tömegesen elkövetett, a liberálisok által társadalmi elismertségre emelt, abortusznak becézett magzatgyilkosságokat).

Globalizmus: A liberalizmus kiteljesedése a bolygón, annak végső megsemmisülése előtt (globális méreteket öltő erkölcsi, szellemi és anyagi pusztulás kíséri).

"Haladó eszmények": Minden olyan eszmeáramlat, amely a liberalizmus haldoklását meghosszabbíthatja (ide tartoznak az anarchizmus, bolsevizmus, globalizmus).

Hierarchia: Tekintélyelv. Olyan rendszer tekinthető hierarchikusnak, mely a kölcsönös bizalmon, az önzetlen parancsoláson és szolgálattevésen nyugszik az érdemeik és képességeik szerint alá- és fölérendeltek abszolút felelősségvállalásával. Kollektív felelősség nincs.

Holokauszt: A II. Világszabadságharcban betegségekben és a háborús körülmények között életét vesztett honképtelen, talajgyökértelen népelemek (zsidóság, cigányság) tömeges, tervszerűen irányított kivégzésére vonatkozó mesterséges mítosz. Valójában a cionista mozgalom hosszú lejáratú uzsoraügylete a világzsidóság és Izrael állam finanszírozása, valamint az árja népek érzelmi zsarolása céljából.

Idoneitás: Rátermettségi eszmény. A rendszerben szereplő összes alegység a maga eredendő tehetségétől és képességeitől függően vállalja a reá háruló kötelességeket, és gyakorolja az ezek teljesítéséből eredő jogait.

Jobboldal - baloldal: A jobboldaliság és baloldaliság fogalomkettőse mind a mai napig meghatározza a politikai közbeszédet, egyfajta etikai kódrendszer, mely a bukó korszellem belső működésének két, látszólag ellentétes álláspontját (tehát a konzervativizmust és a marxizmust, és az ezekhez elvezető köztes stációkat) hivatott összehangolni, és az új, feltörekvő koreszme ellen csatasorba állítani. A liberalizmus mindenkori belső ellenzékeként működő konzervativizmus  mely valójában az előző, meghaladott koreszmének, tehát a feudalizmusnak egyfajta továbbélő csökevényének tekinthető (ez az abszurd helyzet a liberalizmus következetlenségének eredményeként jöhetett létre) - legnagyobb bűne az, hogy a nacionalizmust és a transzcendentalizmust (a létfelettire, Istenre vonatkozó tanításokat) erőszakosan a maradisággal, a feudalizmus által már lebontott állami jelképiséggel (lásd: monarchisták), vagy az erkölcsileg megbukott, prostituálódott egyházakkal láncolja össze, és elválasztja azt természetes párjától, a szocializmustól, azt felforgatónak, hagyománytalannak és kártékonynak bélyegezve. A marxista-nihilista cimboraság is ugyanilyen bűnös tettet hajt végre - és mintegy kiegészíti a konzervatívok kártékony munkáját  azzal, hogy a szocializmus természetes párját, a transzcendentalizmust és a nacionalizmust ordas eszméknek, elmúlt, vagy éppenséggel konzervatív tényezőknek mutatja be, melyek hátráltatják az emberiség egyetemes fejlődését. A jobboldaliak  tehát a konzervatívok  társadalom- és történelemszemlélete devolucionista (tehát az állandó minőségcsökkenést, nivellálást, mint természetes folyamatot értékelő) szemlélet. Jelszavuk: Így volt. A baloldaliaké  tehát a marxista-nihilista cimboraságé  evolucionalista (tehát egy állandó, egyenesvonalú fejlődést, haladást, önmagától tökéletesedést feltételező) szemlélet. Jelszavuk: Így lesz. Ezzel szemben az új koreszme egyetemes társadalom- és történelemszemlélete revolucionista (tehát a hanyatlást és a fejlődést, mint egymást kiegészítő léttörvényeket felismerő, a fejlődést  mint állandó, meg-megújuló értékteremtő küzdelmet - a személyiségből és a népből eredeztető, a kulturális, szervezésszaki és eszközhasználati szférákat egyszerre teremteni akaró) szemlélet. Jelszavunk: Így legyen!

Judaizmus: A zsidók vallási mozgalma (és a zsidó erkölcsiség "tetőpontja").

Kapitalizmus: A liberalizmus gazdasági vetülete, formái a szabadversenyes, a monopol- és a bolsevista államkapitalizmus. Működési elve a társadalmi vetületből eredeztethető: a teljes anyagi önzésre épít, amit a vállalkozások és cégek mértéktelen nyereségelvűségében, profithajhászatában teljesít ki. A kapitalizmus minden mérőjeként a profitot, a munkavégzés végtermékének piaci- és tőzsdei árakban (valuta- és értékpapír-mennyiségben) vett értékét állapítja meg. A tervezés, a tőke és a munka hármasságából a tőkét a többi fölé helyezi, ezzel felborítja a gazdasági élet természetes építményét.

Kereszténység: Krisztus követése az Ő erkölcsi, szellemi és anyagi példamutatása alapján. Nem azonosítható a ~ egyetlen egyházzal, vagy felekezettel sem, mivel ezek csupán eszközök lehetnek Krisztus tanainak közvetítésében). A ~ az Európai nagytér Nemzetiszocialista gyakorlatainak erkölcsi alapjául szolgál.

Köztársaság: A liberális államalakulatok kedvelt államformája. Működési elve a parlamentarizmus és a plutokrácia.

Liberalizmus: A feudalizmust leváltó, szabadosságra és énközpontúságra (egoizmusra) építő korszellem, elmúlása a XXI. századra tehető. (Ismétlésképpen: politikai vetülete a parlamentarizmus, társadalmi vetülete a demokrácia és gazdasági vetülete a kapitalizmus.)

Materializmus: Anyagelvűség. A liberális egyén világképének erkölcsi alapja.

Munkaállam :A Nemzetiszocialista új világrend uralkodó államformája.

Nacionalizmus:: Nemzethűség, nemzettudat (a latin natio szóból ered).

Nemzetiszocializmus: A liberalizmust leváltó korszellem, mely az egyén nemes társadalmasítását tűzte ki céljául, a népnemzeti államok keretein belül. Politikai vetülete a tekintélyelven nyugvó Vezérállam, társadalmi vetülete az idoneitáson nyugvó szociálnacionálé, gazdasági vetülete a szocialista szabadgazdálkodás és munkarend (a közgazdaságban az így felépülő gazdaságot irányított tervgazdálkodásnak nevezzük). A ~ elmélete egy, gyakorlata életterenként változik (olasz Fascizmus, német Hitlerizmus, belga Rexizmus, spanyol Falangizmus, oláh Legionarizmus, stb...).

Rasszizmus: Az emberfajták között gyökeresen különböző szellemi, lelki tulajdonságokat megállapító tudományos nézet. Legismertebb változata a hitlerizmus rasszizmusa, melynek legnagyobb előfutára Houston Stewart Chamberlain, végleges formába Hitler és Rosenberg öntötte. E rasszizmus kiterjedt antropológiai, történelmi, művelődéstörténeti, stb háttérrel rendelkezik, most csak a gerincének bemutatására szorítkozom. Ez a következő: a hitlerista fajelmélet megkülönböztet kultúraalkotó (minden európai nép), kultúra hordozó (sárga, indián) és kultúra romboló (zsidó, néger, cigány, arab) fajtákat. Igazságát nem csak a mindennapi és történelmi tapasztalatok bizonyítják, hanem elsősorban a III. Bir.-ban, a fasiszta Olaszo.-ban, és a fajvédő USA-ban végzett kutatások is alátámasztják.

Revizió: az 1920-as trianoni békediktátum következtében elvesztett, elcsatolt területek visszaszerzésének, a régi határok visszaállíátásának az alapelve.

Sovinizmus: A nacionalizmus eltorzult (erkölcsi és anyagi alapjaitól megfosztott) formája. Alapja nem a saját nemzetbe vetett bizalom, hanem a más honképes, talajgyökeres népek, nemzetek irányában érzett félelem, irigység.

Spiritualizmus: Lélekelvűség. A Nemzetiszocialista személyiség világképének erkölcsi alapja.

Szélsőség: Ilyen fogalom filozófiai és logikai értelemben nem létezik, akik használják (többnyire liberálisok) a következetességet értik alatta.

Szocializmus: Társelvűség. Szűkebb (politikai) értelemben munkaközösségi eszmény (egy adott közösség erkölcsi, szellemi és/vagy anyagi javainak igazságosan történő újraelosztását értjük alatta a tervezés, a tőke és a munka részegységei közötti egyenlő arányban).

Koreszme: Egy koreszme (vagy korszellem) alatt értjük azt a történelmi periódust, amely egy jól meghatározott teológiai-filozófiai világfelfogásból táplálkozik (mely többnyire antagonisztikus ellentétben áll az előző korszellemével), ugyanakkor kihat az adott kor (többnyire több nemzedék, ezek a Sötétség Korában sűrűsödnek) ideológiai-politikai-művészeti-társadalmi-gazdasági berendezkedésére, gyökeresen befolyásolva - és egymást kiegészítő rendszerré kovácsolva - azokat. A koreszmeváltásokat jelzik: világot felforgató népvándorlások, forradalmak, új vallási-politikai felfogások és irányzatok megjelenése.

Idegenszívű:

Idegenszivűnek azt az embert nevezzük, akinek az érzései, gondolatai, tettei, de főleg a csoportérdekei (ha mondjuk zsidók) nem egyeznek azokéval, akik között él. Az idegenszívűség leginkább vezetõkre alkalmazandó, akik nemzetükkel nem éreznek együtt, tetteik, törvényhozásuk, és irányításuk idegen érzésvilágot mutat, amely az alatta lévõ nemzet fájdalmát, örömét, érzésvilágát nem tükrözi. Nem bánja, ha a nép őt mint uralkodót gyûlöli, hiszen szívéig nem jut el semmilyen jajkiáltás, mert a definíció életbe lép most, Idegenszívű. Idegenszívűnek nem csak gondatlan vezetõket nevezünk, hanem azok kiszolgálóit is, akik a nép kérelmeivel szemben, mint bürokratikus száraz elemek elutasítóan, néhol pedig ellenségesen bánnak.

Magyarellenes:

A magyarellenes szó az idegenszivüség jelvényét mellükre tûzött uralkodót , vezetöt jelzi. Itt beszélhetnénk Angolellenességrõl ha Angliában a királynö avagy a Miniszterelnök a nép érdekeivel ellentétben országát külföldi mondjuk Arab haderõknek adná át. A Magyarellenesség ebben az esetben leginkább üzletpolitikában nyilvánul meg az 1989-es rendszervátásnak nevezett politikai fordulat óta. A magyarság érdekeinek nem, vagy negatív pólusba fordított képviselete, amikor az ország kincseit, (szellemi, nemzeti, kultúrális, anyagi, energia, közszolgálat, stb) eladja, vagy elcseréli kevesebbért, amikor is a tranzakcióból részesedést kap. Az ilyen vezetõ magyarellnesnek számít. Ebbõl következik , hogy parancsai és az õt kiszolgáló bürokrácia ugyancsak magyarellenesnek definiálhatóak.

Áruló:

Az áruló szó Dante mûvében kapja a legmélyebb értelmezést amikor az Áruló egy képzeletbeli pokol legmélyebb bugyrában a leghatalmassabb kínok között szenved.
Árulónak nevezzük azt az embert aki társait bármilyen ügyben kiadja tetteikrõl pontos információt ad, vagy társai ellen fordulva azok érdekei ellen dolgozik.
A mai Magyar helyzetben az Áruló szó mindezeket jelenti, de a társak szó társadalom az ember pedig vezetõ és vezetõi réteg és az azokat kiszolgáló erõk. A Vezetõ árulása alatt azt értjük, hogy nemzetének érdekei ellen nemzetellenes ( Jelen esetben magyarellenes.) tettekkel idegenszívűként tesz, nemzetével szembefordul és az ellen harcol akivel szerzõdést kötött.


Felelősségrevonás:

Felelősségrevonáson azt a cselekvést értjük amikor azokat az élő személyeket szabadságuktól megfosztjuk , vagyonukat elkobozzuk, akik Magyarország viharos politikai évtizedeit kihaszálva a nemzet értékeit ( anyagi, kultúrális, szellemi, érzelmi, és bármilyen csak és kizárólag a Magyar ember földjén létező értékek.) eladta, tönkretette, kivégezte, megkínozta, ellopta, elsikkasztotta, átütemezte, és bármiféleképpen megkárosította Magyarország lakosságát. A Felelősségrevonás disszidens árulókra is vonatkozik, külföldi elfogatóparancsokkal és titkos külföldi bankszámlák lefoglalásával egyetemben. A felelősségrevonás leegyszerűsítése végett egy fekete fehér alapon történő rendszer kialakítása elengedhetetlen, miszerint egy Új alkotmányos jogelv alapján gyorsított eljárásokkal történő itéletek születnek.

Alkotmány:

Az alkotmány olyan jogrendszert magábafoglaló nemzet érdekeit védő rend amely Újra megfogalmazása a felelősségrevonás megkezdése előtt vált kötelezővé. Az Új
alkotmányos rend a régi alkotmányt eltörlő jogi vita következtében jött létre, miszerint az Új alkotmány a nemzet igényeit veszi figyelembe és nem a vezetés vagy az adott pillanatban hatalmon lévő Demokratikusan megválasztott kormányét. Az Új alkotmány az Úgynevezett átmeneti időszak utáni első demokratikus választások után lépett érvénybe.

Átmeneti időszak:

A Átmeneti idöszak évei alatt a a 89-es rendszerváltásnak nevezett politikai névváltoztatások idejének megdöntése és az Új Alkotmányos Rend alapján létrejött Demokrácia közötti időtartamot értjük. Ez az időtartam magába foglalja a felelősségrevonás teljeskörű lezajlását, az Új Alkotmányos Rend megalkotását, az államadósság visszaigénylését.

Államadósság:

Államadósságon UAR ( Új Alkotmányos Rend) megalkotása után azt az intézményt értjük amelyben a Magyar nemzetet képviselő Magyarszívű vezetők azok akik a kamatok mértékét százalékát és az átütemezéseknek sebességét a nemzet érdekei szerint , nem külső érdekcsoportok és ezáltal az Ő százalékos részesedésük növelése érdekében dolgozzák ki.
Az államadósság szó az átmenetei időszak előtti években az államadósság növelését jelentette külső szervezetek irányítása alatt, miszerint az államadósság sokszorosan meghaladta azt az összeget melyet Magyarország bármilyen indokból elfogadott. Ebből kifolyólag Magyarország tartozása a sokszoros kamatok kifizetése után a minusz számokba esett és A MAGYAR állam a pénzek visszafizetésére kötelezte az UGA törvényei alapján a külső érdekszervezeteket.

Honvágy:

A Honvágy az az érzés amelyet minden Magyar érez akár a kárpátmedencében él ( Magyarországon) akár ócenok választják el szülőföldjétől. A honvágy 2008-as megfogalmazása nem más mint egy olyan Magyarország illúziója utáni vágy, ahol minden Magyar ember boldogan, bőségben, egyertésben, és az egész nemzetet előrelendítő haladásban reménykedve egy képet alkot, és eme csodálatos vízó megpillantása után könnyekre fakad, mert realizálja , hogy idegen országban él. Életidegen és egyben emberidegen, mert nem a Magyar szellem és jellem hű tükre az ami most realitás, hanem egy 1 hengeren dolgozó nyolc hengeres nemzet füstös pöfékelése. A Hon amire minden Magyar ember vágyakozik, itt van előtted, látni kell, érezni és megalapítani.

Gyűlölet:

2008-ban a gyűlölet szó, a nemzetek társadalmaiban létrejött embertársainkkal való együttérzésből fakadó változáson ment keresztül. Kevesen gyűlölnek egy bizonyos személyt, hacsak az nem egy elérhetetlen, megközelíthetetlen , politikai csoport kulcsfigurája. A gyűlölet mai megfogalmazása az emberiség ébredezéséből származik, amikor is nemcsak a fejlettebb társadalmi osztályok fejtik meg hogy a társadalmon belüli ellentétek a szándékosan létrehozott politikai zűrzavar, és az elnyomás következményei.
A gyűlölet a kilátástalan helyzet és a politikusok álltal létrehozott bizonytalanság végterméke, ezáltal válik jogossá.

Nevelés:

A nevelés szó új értelmet kapott akkor, amikor a mai magyar társadalomban megrejtőző és kimondatlan illetve elhallgatott, generációról, generációra átöröklődő problémák súlyos mértékben érintik az adófizetők pénztárcáit. A megfelelő nevelés hiánya, amely bizonyos családokon belűl zajlik, az állam feladatává kell hogy válljon, hogy a felnövekvő következő generációkból, hasznos, értelmes és kreativ felnőttek nőljenek ki. Amennyiben az állam alkalmatlan eme fealadatának ellátására és a családokon belűl dúló káosz megszüntetésére nem törekszik, az egyenrangú, az állam csődjével, hiszen a nevelésnek a társadalom valamennyi rétegein keresztűl kell a felnövekvő generációra hatni. A fentről lefele ható fejlődésnek akadályába maga a fent áll, ezért a megoldást az állam kizárásában kell megkeresni, és nemzetük fejlődésére érzékeny csoportoknak azt kezükbe venni. Különböző publikációk nagymennyiségű terjesztésén keresztűl, a médiaforrások teljeskörű kihasználásán át, az iskolarendszerben való aktív kollaborációval együtt.

Hazugság:

A hazugságnak több vállfaját ismerjük.
1. Egyéni hazugság, amikor az egyén egy másik felé nem igaz állítással próbál meg pillanatnyi érzelmi, anyagi, vagy fizikai hasznot kovácsolni.
2. Társadalmi hazugság, amikor az állam vezető rétegeiben megbúvó politikusok az egész nemzet felé hamis állításokkal, illetve megtévesztő elterelő beszédekkel nyilatkoznak meg. Ez a fajta hazugság nem csak a vezető rétegekre igaz ebben az esetben , hanem az őket kiszolgáló bürokratikus elemekre is,mint:
a. Igazságszolgáltatás ( bíróságok, törvényalkotás, és más hivatalos szervek),
b. Nevelés ( történelemhamisítás, nemzetromboló ideológiák tanítása, és a médián keresztül történő öntudatsorvasztás.)
c. Gazdasági ( kereskedelem, az ország eladósítása, az ország eladása, ill külföldi érdekcsoportoknak a kezébe való áthelyezése a gazdasági szférának, önnálló kereskedelem megszüntetése, és a feltörekvő és tenni akaró belső kereskedelmi rétegek munkájának lehetetlenné tétele, ill a dolgozói szféra teljes körű létbizonytalanságba való döntése, Magyarán ne gondolkodj paraszt, amíg mi megtömjük a zsebünket, gályázz.)
d. , e, f, g, h, i, j , k , l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z, x, y.
És sajnos az ábc-t ki kellene bővíteni, a definíció befejezéséhez.

Dózsa György:

Az az utolsó magyar nemzeti próbálkozás amikor a már rabszolga sorba sűllyeszteni próbált nép legeslegutolsó szabad döntéssel fellázadt a magyarul beszélő idegenszívű vezetőikkel (Magyar? földesurak) szemben, amely 1514-ben véget vetett az önnálló magyarországnak, illetve a nemzet szabadságának, termelte ki Magyarország mártírját Dózsa Györgyöt. Vajon Dózsa György előre látta az elkövetkezendő ötszáz év rabszolgasorsát?

Önzés:

2008-ban ez az egyetlen emberi "érték".

Irigység:

Az irigy embert hamarabb utoléri negatív gondolkodása mint a sánta kutyát a bojtár.
Irigy emebrek általában kétféleképpen léteznek. Az egyik fajta az amely valóban létezik. Ez a fajta az amely ahelyett , hogy Ő is kimenne a és megkapálná a kukoricáját a szomszédot szidalmazza , hogy: "Nézd mán a Gazsinak bezzeg szép a kukoricája, a mocsok, biztos szabadkőműves!"
A másik irigység a nem létező irigység, amikor egy tehetséges ember neveltetése miatt többet ér el mint környezete, ugyanabból a semmiből épít várat mint a többiek, és környezetének kínlódását látva a tehetség hiányából adódó sikertelenségükkel együtt, irigy emebereket képzel maga köré, akik az ő eredményeit éhes farkasként megkaparintani vágyják. Az Ilyen képzelt irigység egoizmusból, és tisztázatlan önismeretből származik.

Félelem:

A félelem szó és érzés sokáig nem létezik az emberi tudatban. A gyermek amíg teljesen harmónikus családi körülmények között nevelkedik a félelem mint olyan nem tölti el soha érzelem és gondolatvilágát.
A félelelm kialakulása az első negatív élményből származik. Pl: A gyerek fél lemenni a játszótérre , mert ott őt a többi gyerek majdnem belefolytotta a homokozóba.
A társadalomba való beilleszkedés alapvető feltételei közé tartozik a félelem megtanulása, illetve tökéletessé való fejlesztése. bizonyos társadalmakban a félelem elengedhetetlen ahhoz, hogy a hatalom ne szemelje ki áldozatáúl a nem félő illetve szabad embert.
Ezeknek a tanult félelmeknek a leküzdése időigényes, de tullépésükkel az egyén szabaddá válik és minden akadályt leküzd.
Az egyén félelmének leküzdése után léphet a következő lépcsőfokra amikor is tapasztalatai alapján környezetét is megszabadítja félelmeitől, majd az egész társadalomban a hatalom ill vallási szervezetek által létrehozott félelmeket oldja fel. Az ilyen egyének többféle jelzővel láthatóak el. Szabadgondolkodók, Diktátorok, "Próféták", Megváltók, Forradalmárok, Mártírok. Tehát mindazok akik az eredeti félelmet feloldják. Ezek közül a feloldók közül többen új félelemrendszereket alakítanak ki, amelyek ellen majd egy másik generáció fog hasonlóképp küzdeni mint ők maguk.

Agymosás:

Agymosottnak nevezzük azt az embert akit félelmein keresztűl manipulál egy bizonyos szervezet, vallási csoport, vagy politikai propaganda. Az agymosás legfontossabb eszközei könyvek, kiadványok, médiahadjáratok, és a következő példa:
" Ha egy fekete táblára felírjuk azt a szót hogy fehér, behívjuk a kisérleti alanyt és megkérdezzúk tőle , hogy mi az a szó ami a táblára fel van írva, az egyén a helyes választ fogja adni, azaz : FEHÉR. A kisérlet előtt 20 egyénnek van kiadva az utasítás, hogy ha megkérdezik tőlük mi a táblára felírt szó, akkor azt kell felelniük, hogy a szó nem más mint : FEKETE. Az eredeti kiérleti alanyt bent kell tartani a helyíségben , hogy tanúja legyen annak amint a 20 bejövő alany azt válszolja , hogy FEKETE. Miután a 20 egyén válaszolt és az eredeti kisérleti alany egyedűl marad a kérdezővel a helyiségben, a kérdést ismét fel kell tenni. Mi az a szó amit a táblán lát. Tőbb esetben bizonytalanságot, de némely esetben azt tapasztalhatjuk, hogy a kérdezett alany a tömeg "megfigyelésének" engedelmeskedve azt válaszolja hogy a szó: FEKETE.
Nagyon ritka a bizonytalanság hiánya illetve az, hogy az alany nevetve feleli: FEHÉR mi más lenne.
Az agymosás elve így működik társadalmakban , csoportokban, vallási szervezetekben, és a művészetben is.

Kiváncsi:

A kiváncsi szó eredeti népi magyarázata nincs ellátva negatív töltéstartammal. A kiváncsi embert a népi szólásmondások is inkább gyermekiességében ragadt embereknek tartották. Ma aki kiváncsi az az is maradhat, mert a társadalom zárkózottabb , ezt az utolsó száz évnek köszönheti a kiváncsi ember. 2008-ban aki kitart a kiváncsiság mellett, nem hamar megöregszik , hanem hamar megüti a bokáját. Pl ha kiváncsiak vagyunk, hová tűnt a nemzeti vagyon , és az ország aranykészlete, és még ráadásul állampolgári nyomozást indítunk el ezügyben, akkor bizonyos szervezetek az utunkba állnak, vagy megfenyegetnek. Itt lép életbe a félelem definíciójának leküzdésére való hajlam, amikor eme szerevezetek megfélemlítő akciói ellenére mi is szervezetet hozunk létre és folytatjuk a nyomozást.

Koalíció:

Két egyformán gyenge szervezet görcsös ragaszkodása a hatalomhoz, amelytől megtömni remélik mindkettőjük zsebeit. Álltalában koalícióra lépő szervezetek, vagy pártok elismerik alkalmatlanságukat , és egy hasonlóan a vezetésre alkalmatlan szervezettel egyesűlve érdekeiket ütköztetve gyakorolnak hatalmat egy nemzet felett. Valójában koalíciós partnerek alkalmatlanságukból kifolyólag egymást akadályozzák a vezetésben, és vereségüket nem elismerve bizonyítják azt, hogy csak és kizárólag a hatalom érdekli őket, illetve az azzel járó kedvezmények, hiszen ha a Nemzet sorsa lenne az első akkor még négy évet várnának megerősödve a következő választásokra. Tehát Koalíciónak nevezzük azt a tömörülést amelyet két hegyi rablóbanda hoz létre annak érdekében , hogy az egész hegyvidéket ellenőrzése alá vonhassa.

Összefogás:

Az Összefogás szó most kapta legmélyebb jelentéstartalmát amikor egy nemzetnek vezetői közt megbúvó tolvajokkal ( azaz minden vezetőjével) kell harcolnia az életben maradásért. Ebben az esetbven az életben maradás nem egyéb mint egy egész nemzet identitásának és kultúrájának megőrzése, minden kívűlről érkező, belűl gerjesztett romboló hatás ellen. Az összefogás szó jelenlegi értelme nem tartalmazza az ezen szótáron belűl megmagyarázott koalíció fogalmát. Az ősszefogás mai értelmezése szerint egyszerű emberek, tudatos, nemzetük szemszögeit és érdekeit szem előtt tartva a nemzet biztonságára ügyelve , de egyben harcolva próbálják megmenteni a kárpátokkal ölelt Európai gyöngyszemet, nehogy nyelvét külső érdekcsoportok elsorvasszák, illetve nemzeti öntudatát megszüntessék.

Terrorista:

A Legkedveltebb mai fogalom a mai vezetők szótárában, de a miénkben is, hiszen a mi szótárunkban a terrorista szó értelme kibővül. Terroristának álltalában azt a személyt nevezzük aki erőszakos cselekedetek útján próbál hatalmat szerzni akár magánszemély akár egy állam felett.
A Terrorista szó mai értelme szerint terroristának nevezünk minden maszkos, azonosító szám nélkül működő illetve erőszakot alkalmazó egyént. Ezen terrorista gyanusítottak egy felsőbb cellától kapott utasítások alapján számíthatnak enyhébb büntetésre.
A terrorista szervezetek állami felépítése szerint a terrorista szervezet feje az amely minden felelősséget magára vonva a nemzetközi egyezményekkel ellentétes terrorizmust elősegítő parancsokat ad ki, tehát az állam vezetői azok amelyek terroristának nevezhetőek. George W Bush terrorcselekményei a közelkeleten, illetve Gyurcsány T. Ferenc terrortámadásai a Magyar nemzet ellen, ezen definíció tiszta magyarázatai.

Székely:

A magyar nemzet utolsó tiszta öntudat génkészlete. Megsemmisíthetetlen, akár 100 generáció elviekben való beolvadása után is, bármilyen környezetbe csöppentve is megőrzi tisztaságát, öntudatát, és nemzetének vezető jellegét. "A székely nem más mint a megtermékenyítő szik, amely a kiszáradt Mag-ot ismét életre kelti."
( Pladino)
Székelynek nevezheti magát minden gyémánt tisztasággal gondolkodó magyar, aki fel nem adja hazájának belső ellenségektől és külső megtorlásoktól való védelmét.

Élelmiszer:

Ez a szó negatív. Miután szótöveikre bontottuk is látszik a mögöttes tartalom. Élelmi-Szer. Mi a szer szó? A szer általában valamiféle kotyvalék, kevert anyag amely mérget tartalmaz, hogy gyógyítson(?). Az élelmiszer áruházak élelmi-szer készlete nem más mint dobozokba , konzervekbe, fóliákba préselt, stb szerek élelemnek csúfolt bősége, amelyet pont olyan áron vehet meg a vásárló amely hónap végére pénztárcáját tökéletes arányban apasztja le. Az Élelmi-Szerek valójában legkevessebb 5 méreganyaggal ellátott valós enzimeket és tápanyagokat minimális mértékben tartalmazó áruk. Ezen Élelmi-Szerek fogyasztása az eljövendő generációk nyugdíjkorhatárának elérésével párhuzamosan indítanak el olyan betegségeket amelyek az Élelmi-Szerekben lévő és a szervezetben lerakódott méreganyagok közvetlen következményei.

De legyen itt Tomnash más véleménye, amit kommentbe beírt :

AZ Élelmiszer jelentésével kicsit vitatkoznék: így összességében lehet, hogy azt jelenti, de a szer szónak eredetileg más a jelentése

inkább ember és Isten közötti kapcsolat a jelentése

szer-etet: lelki táplálék
szer-elem: mint az 5. elem, n épdalokban az első szerető, a szeretet legteljesebb formája
szer-tartás
szer-zetes
nem mellesleg az a hely ahol sz övetséget kötöttek a (most már) mag-yarok, hogy az őstudást meg mentik (plusz a magot védi a szik, de ez le volt írva), az a neve h ó-puszta-szer

a szer többi jelentése, a jelentéstartalom-csere által jött létre, amivel össze lehet zavarni a nyelvet-népet, hogy ne értsék egymást.
pl: Vasorrúbába - vas oru babba - vasból készült babba szobor (orr, orom: "kiemelkedés") - boldog asszony szobor

Jog:

Mai értelmében - különösen a mai jog- a Magyar népet elnyomó külső érdekeltségek álltal megfizetett, bírák által végrehajtott, és a "rend"fenttartó szerveken keresztűl a magyar nemzetre rákényszerített jogtalanság. A mai Jog az állampolgárt csak akkor védi, ha az tisztában van a jog nyelvezetében megbúvó jogtalanságokkal, magyart pedig egyáltalán nem véd, hanem támad. Tehát a jog mai 2008-as értelme kimerül a következő mondattal, miszerint: A jog nem más mint a pénz küzdelme a Magyar nép otthonának megkaparitnásáért.
2. Érdekes kisérletek eredményei szerint a jog és a jogból származó szavak tükörírással történt megfejtései.
Jog-Goj
Kan jog-Gojnak. Kan, vezér, vezető hím.
Lot jog- Gojtól. Lot Bibliai mesehős aki a lányaival hált
Jogar- ......ragój azaz gójra. Jogar a nép feletti hatalom szimbóluma.

A kisérlet eredménye tisztázatlan, de önmagáért beszél.

Segély:

A segély szó önmagában egy pozitív jelentéstratalommal bíró szó. Segélyt nyújtunk álltalában az elesettnek , hálát vagy fizetést nem várva.
Ma a segély hosszú lejáratú kamatos kamatokkal történő üzleti csere, amelyben a segély amelyet egy pénzügyi bűnszövetkezet ad egy hasonló bűnszövetkezetnek a nép bőrének lenyúzására alkalmas kamatos kamatok megállapítása után egyáltalán nem nevezhető segélyek, hanem inkább egy üzleti vállalkozásnak.

Munka:

Ezt a nagyon érzékeny és sokak által meg illetve lebecsült szót csak úgy lehet értelmezni, hogy két hangutánzó szóra bontjuk , majd történelmi hátterét megvizsgáljuk.
1. Mun-kha. A Mun szócska erőlködést emelést, mutató szavacska amely az ős Sumér- Magyar elődeink szájából elhangoztt miután valamiféle szokásostól eltérő dolgot kellett cselekedniük. A Kha szócska a Mun utáni kilazulást jelzi szinte sóhajtásszerű hangutánzó jellegével. a Két szvacska összekapcsolásából kapjuk meg a folyamatot amely maga a Munka azaz megeröltetés, kilazulás, megerőltetés, kilazulás. Öseink ennek a folyamatnak hosszas ismétlését nevezték el Munkának.
2. Történelmi vizsgálata eme folyamatnak a következő gondolatokat világította meg. Őseink a Munkát mint építő harmónikus cselekvést végezték, rengeteg kilazulással, és ugyancsak rengeteg, erőt meghaladó erőlködéssel. Tehát maga a munka egy építő jellegű szabadfoglalkozás volt.
A munka szó a nemzetek rabszolgasorba való döntése után megkeményedett, és vidám értelmét ehomályosította a folyamatos erölködés, pihenés és a kha jutalma nélküli izzadtság. Mára könyű és nehéz munkáról beszélünk. könnyű munka amikor valaki egy irodában csücsül a kha nélküli folyamatos stresszben, illteve valaki gödröt ás kha nélkül attől félve , hogy elveszíti a Mun-t és ezáltal az esti kha nélküli stersszes pihenést.
A Munka szó tehát nem más mint, az egyén boldogságának egy fontos része amely szóval önmaga előtt bizonyítja, hogy erejét meghaladó feladatokat is végre tud hajtani.

Munkanélküli:

Több vállfaja létezik ennek a szónak. Bonyolultsága pontosan az előbb megmagyarázott munka szóból ered.
1. Munka Nélküli emberenek nevezzük azt az embert aki megfosztja magát attól, az örömtől, hogy önmaga előtt bizonyítson. A Munka nélküli ember ebben az értelemben önmaga építésének útjába áll azzal , hogy nem végez munkát.
2. Mai értelemben a Munkanélküli szó is két részre osztható.
a. Munkanélkülinek nevezzük azt az embert aki a mai Magyar gazdasági viszonyok között önhibáján kívűl elveszítette Mubnkahelyét és ezáltal a Munt. Az ilyen ember a Khat élvezni nem tudja hiszen újabb Mun után kutatva lélegzetét visszafolytva kha nélkűl nem tesz semmit. Az ilyen ember a társadalom hasznos tagja, de maga társadalom felépítése nem teszi lehetővé számára, hogy ezt legjobb képességei szerint bizonyíthassa. Ebben az értelemben a Munkanélküli szó a társadalom szempontjából nem haszontalan embert takar.
b. A Munkanélküli ember igencsak érdekes definiálása a manapság divatos léhűtők megjelölése ahol az egyes pontban definiált munkanélkülivel állunk szemben úgy , hogy az embertársaira ránehezedve azok munkájának gyümőlcsét dézsmálva, segélyekből él még csak nem is gondolkodva arról, hogy miként szerezzen Munkát magának. Az ilyen ember sokkal hamarabb megbetegszik, hiszen a haszontalan semmittevés az egészségre káros, mert nem szellemet építő jellegű. ezen Munkanélküliek csoportjába soroljuk a: segélyeken élőket, politikusokat, és egyébb mihaszna kitartottakat.

Szegény:

A szegény szó definiálásához is hatalmas történelmi korszakokat felülelő társadalmi rétegződések következményeit kell megvizsgálnunk.
A szegény szó relatív tartalma ma 2008-ban megnyugtató hatással települ a felborzolt idegzetre a Magyarország Korrup gazdaságpolitikáját szemlélő egyénnél. Egy falusi 30 ezer forintos nyugdíjból élő idős második világháborúban hősiesen harcoló, földjeiből kiállamosított, TSZ-be bekényszerített gyökereit veszített ember a mai magyar társadalmi viszonyok között szegénynek számít, ahhoz a munkakezdő diplomás állástalan fiatalhoz képest aki egy Multi cégnek adja be a derekát rabszolgamunkára.
Ámde ugyanez a nyugdíjas sok évet megélt ember gazdagnak számít az aluljáróban tanyázó 50 éves elbutítás következtében gyökereit veszített hobo Blues banden felcseperedett fogatlan hajléktalanhoz képest. Ez a hajléktalan viszont tehetősnek számít egy Afrikában nem létező AIDS betegséggel kürált felfúvódott hasú, lejárt szavatosságú kamatos kamatokkal hitelbe adott segélyeken vásárolt gyógyszerektől jóllakott kisgyerekhez képest.
A szegénység mai formája az állami szférában megbúvó korrupt bűnszövetkezetek csodálatosnak nem mondható találmánya.

Koldus:

A szó amely inkább egy állapotot mint személyt jelöl.
Az állapot amely felé Magyarország oly hősies sebességgel halad a dübörgő gazdaság és igenis tisztességes mondatok között. A több ezer aluljárókban elégedetlenkedő túlélők útját ebbe az állapotba most végig is kísérhetjük
A koldus sors Receptje:
-Vedd el az emerektől azt amilyük van, tépd ki őket a gyökereik közűl.
-A Gyökereket darabold fel elsorvasztandó Kádárista falvakká.
- Amihez az emberek valóban értenek utáltasd meg velük, értelmiségi propaganda szöveggel, és a szót paraszt használd minnél lenézőbben, ezáltal végleg elrettented az embert gyökereihez való visszavágyásától.
- Kényszerítsd be őket városokba, dolgoztasd őket gyárakban.
- Tedd ezt velük 2 generáción át, a második generáció ipar függővé válik.
-Hozz létre olyan munkahlyeket ahol nem kell dolgozni, de jó fizetésben részesül a gyökértelen ember.
- Csináljegy rendszerváltást.
- Szüntesd meg a pattyomkin munkahelyeket.
- Az Munkanélküli gyökértelen semmihez nem értő hamis realitásban felnevelt generáció elszegényedik.
- És kész a mai sütemény:
A Koldus.

Hazaszeretet:

Ennek a definíciónak a megfogalmazása talál manapság a legsüketebb fülekre. Amikor a kinek mije van és nem a ki milyen értékekkel küzd a 16 milliós lakosságú Magyarországért, az amely meghatározza a magyar nem-zet tudatát akkor ennek a szónak az 50 év alatt elátkzottá vállt jelentése sérti azok fülét akik a bolsevikista, internacionalista, globalista agymosás életre szóló, és életen át tartó iskoláit KÉRDÉSEK nélkül végezték el. A hazaszeretet, nemcsak az erőszakosan meghúzott mai Magyarország határain túl élő magyarokban él- sokak számára romanticizációnak tűnő, de a kivülrekedtek számára égő seb és üvöltő fájdalom-hanem azokban a magyar földön született, magyar anyanyelvvel megáldott, magyar szívvel dobogó emberekben is akiket nem kápráztat el a fényreklámok sokszínűsége, amellyel a magyar nemzet elbutításán oly sikeresen dolgoznak külső érdekcsoportok.

Magyarország:

A Kárpát medence azon területei ahol Magyar Magyarnak vallja magát, Magyarúl beszél, gondolkodik, érez, és ezen öntudatát semmilyen szögesdrót, szerződés, határvonal, törvény, hivatalos papír, kínzás, elnyomás, szegénység sem tudja kiiktatni , mert génjeibe épűlve hordozza azt, hogy Magyar.
Tehát Magyarország az ahol Magyarok élnek és döntő többségben vannak.

Hit:

Mások által megváltoztathatatlan, logikai levezetés által megdöntehetetlen, vasakarattal őrzött, tudásnak vélt felsőbb mentális halmazba sorolható gondolati rendszer.
A hit változékony akár az időjárás, de csak és kizárólag az egyéntől függ , hogy bizonyos hit rendszert felad , vagy magáévá tesz.
A hit először külső befolyás hatására jön létre, majd beépülve az egyén jellemének fejlődési folyamatába, az egyén szerves részévé válik. Eme hit köré ebben az esetben az egyén,- számára logikusnak itélt- gondolati rendszert épít fel, ezzel védve magát a Hitet.
A hit összeomlása ugyancsak külső befolyás hatására kezdődik el, majd az egyén alapos analizációja következtében,- amikor az adott hittel ellentétes, az egyén számára tovább ki nem iktatható tények, érvek, és a hit rendszerének önmagával és önmagában való ütközése, a hitben megbúvó ellentmondásai következményeképpen- temeti maga alá az egyén hitrendszerét.

Olaszliszka:

A magyar nemzet felébredési folyamatát elindító brutális bűncselekmény, amely a rend teljes hiányának, és a nevelési rendszer megbukásának tökéletes megtestesülése.

Diploma:

A mai 2008-as viszonyok között csak egy darab papír, hiszen nem a diploma ad munkát, hanem az ismeretség, és születési jogok. A diplomás ember valójában egy szakterületen belül elviekben ért egy bizonyos mesterséghez, valójában a diploma megszerzése után évekig kell a valós munkafolyamatot megtanulnia, és determinálnia önmagát - csak és kizárólag egyvalamihez érteni.

Nyugdíj:

A szó felbontásával kapjuk meg a nyugdíj valós értelmét. Nyug mint megnyugvás , elnyugvás pihenés a hosszú évek fáradalmas munkája után. A díj a nyug még nyugodtabbá tétele érdekében keményen megdolgozott eszköz. A két szó összekapcsolásából érthetjük meg a szót önmagát.
2008-ban a nyug díja nem megfelelő a nyug nyugalmához, hiszen léhűtők hada lakmározik, vagy csak éppen tengődik abból a keretből amit a nemzetnek őnmagára kellene visszafordítania.

Paranoia:

Két részre osztható. Gondolat.
1. Az egyén egoizmusából fakadó öndicséret amellyel külső képzelt ellenségeket teremt azáltal, hogy önmagát nagy embernek és nélkülözhetetlennek gondolja.
2. A Paranoia valós intuíciókra épülő érzete amikor az egyént mint a társadalomra állítólagosan veszélyes elemet megfigyelés alatt tartja egy titkos szervezet. ( Az ilyen szervezetekben dolgozóknak üzenem , hogy tehetségtelen maszatosszájú kis hátulgombolósok aki saját erejükből semmit nem tudnak elérni, hiszen szükségük van egy állam támogatására, hogy rothadozó jellemük semmirekellő alakítását amit ők életnek neveznek fent tudják tartani. Nevetséges ovodás szinten létező, a megfigyelt privát életét nem tisztelő bábok.)

Álmodozás:

Egy nemzet történetében ez a legtragikussabb kifejezés, amikoris hiábavaló álomképeket hajkurászva szónoklatok és szavak burkába csavarva vár egy nemzet egy szebb jövőre. Ezért semmit nem tesz, de mindenki mást gyűlöl és okol saját hallgatása és cselekvésképtelensége , illetve össze nem fogása következtében rászabadult nyomurúságában.
A legszomorúbb példa pedig pontossan a Magyar Himnuszban fedezhető fel, az első sorban, amikor is a nemzet mint egy mantrát ismételgeti álmát, hogy Isten álld meg a magyart, figyelembe sem véve az ősi magyar közmondást: Segíts magadon az Istenis megsegít. Ha már egyszer segített magán a nemzet és nem lehajtott fejjel tűrt akkor ugyanis nincs olyan Isten aki megtör egy nemzetet. Hányszor ismételtük el ezt a sort Isten álld meg a magyart? Hányszor áldott meg? Jókedvvel? Azzal nemigen , nézz végig egy metrókocsit. Bőséggel? Azzal sem, nézd végig kinek a tulajdonában vannak a földjeink. Víg esztendő? Semmi. Ami víg esztendő volt azért most fizetünk az az államadósság átütemezéseinek csodás milliárdjaival. Hányszor kértük ezt a jehovából átalakított keresztény Istent? Hányszor segített?
Tehát kimondhatjuk azt, hogy az álmodozás nem más mint olyan dolgok után áhítozni a kemencepadtkán szunyókálva, amelyeket csak és kizárólag cselekvéssel, munkával, és tettel lehet elérni.

Düh:

Nem gyűlölet, mert amíg valaki az ellenségeit gyűlöli addig a testvéreire és családtagjaira illetve azokra akiket szeret dühös. A düh gyönyörű magyar szó, tökéletesen fejezi ki azt a pillanatnyi könnyen elillanó állapotot, amelyet egy szeretted felé érzel, leginkább azért mert az nem tesz semmit, vagy ha tesz is rosszúl, és önzésében nem veszi észre, hogy sok embernek okoz kárt, bajt, fájdalmat, illetve akadályozza őket az előrehaladásban.
Ma a düh a hazájukért nyiltan kiállni hajlandó emberek szívében lobban fel amikor lehajtott fejű rabszolgákat látnak maguk körül, akiket nem érdekel a nemzet sorsa 200 év leforgása után. Akit a haza sorsa nem érdekli azt nemzetségének sorsa, illetve leszármazottainak sorsa nem érdekli. Valójában ezen magyar nemzetségünk tagjai ahoz a gazdag szülőhöz hasonlítanak, aki gyermekei helyett az enyésztnek engedik át őseitől örökölt jussukat.

Demokrácia: Kis áthallással: démon kreációja

Etimológiaialapon:de/fosztóképző, mos=tisztít, mos, rend, král=átfog, uralkodik, ebből származik a király szavunk. Végeredmény:mosdatlanok, tisztátlanok uralma.

Szabadságharc=terrorizmus? Mert mindenki terrorista aki az izraeli, amerikai gyarmatosítás ellen védekezni merészel. De akkor ki a szabadságharcos?

Dübörög:

Nem a gazdaság, hanem az alvó nemzet felébredni készülő morajlása.

Gazdaság:

A szó amelynek valós tartalama civilizációs elvárások szemszögéből nincs, és Magyarországra nem jellemző.
A Magyar nyelvben a Gazdaság csak egyféleképpen létezhet és virágozhat, ha azt nem politikusok, illteve üzletemberek irányítják, hanem az egyén körülbelül 12 hold földterületen virágoztatja Gazdaságát. Mindeme személyes kisgazdaságok alkotják Európa éléskamrájának valódi gazdaságát.

Tunya:

Mindazok akik nem tesznek semmit sem önmaguk sem mások jólétéért. A felébredettnek pedig kötelessége az alvót tunyaságából felrázni mert ha csak saját céljaiért küzd az ugyancsak Tunyasággá korcsosul.

Jókedv:

Megvan mindennek az ideje.

Olcsó:

Legtöbbször egy ország gazdaságának teljes tönkeretételének következménye amikor egy szegényebb országból behozott olcsóbb árukkal az adott ország belső kereskedelmét és önellátottságát megszüntetik. Olcsónak nevezünk mindent ami silányabb és hosszútávon az adott nemzetet függővé teszi.

Külföld:

Nem a szülőföld. Idegen minden szempontból. Filozófiailag, érzelmileg, fizikailag. Csonka Magyarország határain kívül élő Magyarok földje nem külföld, mert a szellemiség még mindíg az anyaföld szerető dédelgető nyugalmát árasztja. Viszont minden más föld külföld ahol nem magyarok élnek és érzenek.

Gyurcsány Ferenc:

Marionettfigura és paprikajancsi. Hatalmas üzletek kihelyezett végrehajtója, és idegenszívű hóhéra a Magyar nemzetnek.

Politikus:

A politikus szó megalkuvást jelent, hiszen ahelyett, hogy a nemzet akarata érvényesülne , külföldi érdekcsoportokkal kell megállapodásokat kötni jó politikus módjára, hogy az ország ne csak elkótyavetyélve legyen, hanem jól megforgatva is minnél nagyobb feltűnés nélkül.
A politikus nem más mint megalkuvó.

Mi az antinacionalizmus?

-a nemzeti öntudat elsorvasztása
-a nemzeti múlt leértélkelése, a hozzá füződő érzelmek kórossá/károssá nyilvánítása
-a nemzeti kultúra leértékelése, más, idegen kultúrák előtérbe helyezése
-az oktatási rendszer a "nemzetközi hülyék" klubbjába juttatása
-az egyén (ön)értékelésének nullára redukálása
-a nemzeti vagyon lenyulása/átjátszása
-a nemzeti szellemi/fizikai tőke hazáján kívülre kényszerítése, juttatása
-a nemzeti ipar elsorvasztása
-a többszáz éves nemzeti mezőgazdaság tönkretétele
-a vidék totális tönkretétele
-modern rabszolgaság létrehozása = eladósodott nemzetben, eladósodott nép
-a nemzetgazdaság megakonszernek gyámsága alá helyezése
-a nemzet idegen nemzet(ek)nek történő kiszolgáltatottsága
-a haza ELADÁSA

Akiknek köszönhetjük mindezeket : az elmúlt 20 év volt és jelenlévő kormányzó pártoknak, és vezetőiknek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk